• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 5167/VPCP-NN năm 2020 về giải pháp kiểm soát tính hợp pháp của gỗ trong đấu thầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5167/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5167/VPCP-NN
V/v giải pháp kiểm soát tính hợp pháp của gỗ trong đấu thầu

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Liên quan đến tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp kiểm soát tính hp pháp của gỗ trong đấu thầu tại Công văn số 713/VPCP-CN ngày 01 tháng 02 năm 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trực tiếp làm việc, thống nhất phương án thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp kiểm soát tính hp pháp của gỗ trong đấu thầu tại Công văn số 713/VPCP-CN ngày 01 tháng 02 năm 2020, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ CN, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), V
LA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5167/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 26/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5167/VPCP-NN

302

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446340