• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5198/TCT-KK năm 2014 xử lý dữ liệu trước khi triển khai ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5198/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5198/TCT-KK
V/v xử lý dữ liệu trước khi triển khai ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS).

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Giang

Trả lời công văn số 733/CT-KKT ngày 02/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Hà Giang về việc đề nghị hướng dẫn xử lý dữ liệu trước khi triển khai ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế có liên quan.

1. Về trường hợp người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ quan thuế đã thực hiện đưa mã số thuế về trạng thái “03” - ngừng kinh doanh, chưa hoàn thành thủ tục đóng MST, trên sổ thuế vẫn còn số thuế phải nộp hoặc còn số được khấu trừ:

Cơ quan thuế tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN của những người nộp thuế này khi chuyển đổi sang ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS). Phạm vi chuyển đổi dữ liệu sẽ bao gồm các khoản còn phải nộp, nộp thừa, phạt, quản lý nợ, phạt nộp chậm (chi tiết theo từng người nộp thuế) theo thống nhất về chuyển đổi dữ liệu đã được phê duyệt.

2. Về trường hợp người nộp thuế giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh, chuyn đổi loại hình doanh nghiệp còn nợ thuế, nộp thừa hoặc còn số khấu trừ, nhưng cơ quan thuế đã đưa về trạng thái “01”- hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế là chưa đúng quy định về quản lý đăng ký thuế. Đề nghị Cục Thuế rà soát, kiểm tra đối với những người nộp thuế nêu trên và có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế với từng trường hợp cụ thể để có phương án hỗ trợ xử lý trước khi chuyển đi sang ứng dụng TMS, cụ thể:

- Đối với trường hợp đóng nhầm MST về trạng thái “01” (thực tế phải ở trạng thái “03” do vẫn còn nợ thuế...) thì Cục Thuế báo cáo rõ lý do để Tổng cục Thuế hỗ trợ khôi phục mã số thuế về trạng thái “03” để tiếp tục theo dõi, quản lý, đôn đốc thu nợ theo quy định.

- Đối với trường hợp cơ quan thuế đã hoàn thành các thủ tục thu hồi mã số thuế, tuy nhiên do sơ suất chưa nhập đầy đủ chứng từ dẫn đến mã số thuế vẫn còn nợ thuế trên ứng dụng thì Cục Thuế có báo cáo nêu rõ lý do, để Tổng cục Thuế hỗ trợ mở mã số thuế để hoàn thiện dữ liệu và đóng mã số thuế về trạng thái “01” - hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.

3. Về việc đề nghị bổ sung trạng thái hộ được miễn thuế khi thực hiện tra cứu trên ứng dụng đăng ký thuế.

Về đăng ký thuế, không phân biệt hộ kinh doanh phải nộp thuế khoán và hộ kinh doanh được miễn thuế. Vì vậy, không thể bổ sung trạng thái hộ kinh doanh miễn thuế trong ứng dụng đăng ký thuế. Tuy nhiên về công tác quản lý thuế đã hỗ trợ cán bộ thuế tra cứu riêng đối với hộ kinh doanh phải nộp thuế và không phải nộp thuế theo mức doanh thu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT
;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5198/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 21/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5198/TCT-KK

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258441