• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Chính sách thuế

 

Công văn 5203/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5203/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5203/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3347/UBND-KT ngày 04/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và công văn số 475/CT-KTT ngày 30/3/2018 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13; khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP; khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về hoàn thuế đối với dự án đầu tư.

1. Về việc hoàn thuế GTGT của Công ty CP Thủy sản Biển Đông Hậu Giang

Trường hợp cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư, việc thực hiện dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định đúng theo quy định của pháp luật, dự án đầu tư được thực hiện theo đúng tiến độ trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tại thời điểm đề nghị hoàn thuế dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo quy định.

2. Về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV thuốc thú y và chế phẩm sinh học Vemedim, Công ty cổ phần may Nhà Bè - Hậu Giang, Công ty TNHH MTV Chế biến Nông sản Tiến Thịnh, Công ty TNHH Đầu tư BOT- Phú Hữu

Về việc hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3826/TCT-PC ngày 08/10/2018 trả lời Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và công văn số 4261/TCT-KK ngày 01/11/2018 trả lời Công ty TNHH MGA Việt Nam (bản photocopy kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế tham khảo nội dung tại các công văn nêu trên, thực hiện rà soát tình hình thực tế từng trường hợp cụ thể để xác định chính xác số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư, phát sinh trong giai đoạn đầu tư (trước khi dự án đầu tư hoàn thành, đi vào hoạt động) để thực hiện việc hoàn thuế theo quy định.

Ngày 26/11/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4704/TCT-CS gửi Cục Thuế một số tỉnh, thành phố về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư, trong đó có gửi Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang được biết và báo cáo UBND tỉnh Hậu Giang./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, KK&KTT (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5203/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 19/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5203/TCT-CS

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406750