• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Công văn 5204/UBND-KGVX năm 2017 về triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020

Tải về Công văn 5204/UBND-KGVX
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5204/UBND-KGVX
V/v triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố đến năm 2020

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

 

Kính gửi:

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu Tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Trong những năm qua, các chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác luôn được xác định là một trong những vấn đề kinh tế xã hội hàng đầu của quốc gia và của Thủ đô Hà Nội, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, mục tiêu hàng năm của Thành phố về giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn Thủ đô. Nhằm tiếp tục thực hiện tốt định hướng, nhiệm vụ tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố đến năm 2020, triển khai hiệu quả Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 10/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 40- CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 30- CT/TU ngày 27/4/2015 của Thành ủy Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu:

1. Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH các cấp

- Chủ động tham mưu cấp ủy, HĐND, UBND các cấp quan tâm bố trí chuyển bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH cho vay đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Quan tâm triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát, chấn chỉnh, ngăn ngừa những tồn tại, hạn chế, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở, kịp thời tham mưu, kiến nghị các cấp, các ngành điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách phù hợp tình hình thực tế địa phương.

- Tiếp tục kiện toàn, bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1423/VPCP-KTTH ngày 02/3/2015.

2. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ban, ngành liên quan

- Chủ động tham mưu UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan trên địa bàn Hà Nội, đảm bảo kịp thời, chất lượng và hiệu quả.

- Tham mưu UBND Thành phố bố trí ngân sách chuyển bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH cho vay đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, chủ động đề xuất giải pháp tiếp tục hỗ trợ, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH.

3. UBND các quận, huyện, thị xã và Hội đoàn thể các cấp

- UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quan tâm btrí nguồn vốn ngân sách hàng năm bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH cho vay, đáp ứng nhu cầu vay của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, Thành phố đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Phối hợp NHCSXH thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và các hoạt động của các Hội, đoàn thể với hoạt động tín dụng chính sách, giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, thoát nghèo bền vững.

- Các Hội, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những nội dung công việc được ủy thác, bảo đảm việc cho vay đúng đối tượng, đúng chính sách, tuân thủ đúng quy định pháp luật, NHCSXH và Thành phố. Đồng thời, tiếp tục phối hợp NHCSXH củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, chất lượng hoạt động của các Điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn.

4. Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội

- Tích cực, chủ động tham mưu UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thành phố tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Trung ương, HĐQT, NHCSXH và Thành phố. Tổ chức quản lý nguồn vốn chặt chẽ, cho vay đúng đối tượng, đúng chính sách, đảm bảo an toàn vốn.

- Chủ động phối hợp các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể các cấp và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai công tác hiện đại hóa tin học, thông tin tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra giám sát. Đồng thời, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động của của các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, các Điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị gửi Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố:
- Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Ton;
- VPUB: CVP, PCVP N.N.Kỳ, T.V.Dũng, các phòng KGVX, KT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX
(Ngọc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Văn Quý

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5204/UBND-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 18/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5204/UBND-KGVX

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365715