• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 5205/TCT-CS năm 2018 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ sở mầm non do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5205/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5205/TCT-CS
V/v Khu trừ, hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5763/CT-KT1 ngày 10/9/2018 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về khấu trừ, hoàn thuế GTGT của cơ sở mầm non. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT thì:

“13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp...” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

Theo quy định tại Khoản 7 và Khoản 9 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên thì:

“7. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này không được khu trừ, trừ các trường hợp sau:

a) Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh mua vào để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại hướng dẫn tại khoản 19 Điều 4 Thông tư này được khấu trừ toàn bộ;

b) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí đến ngày khai thác đầu tiên hoặc ngày sản xuất đầu tiên được khấu trừ toàn bộ”;

“9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty SCAVI Huế có ngành nghề kinh doanh sản xuất hàng may sẵn để xuất khẩu và bán ở thị trường nội địa, Công ty có đầu tư xây dựng trường mầm non phục vụ việc trông giữ con của cán bộ, công nhân viên trong Công ty và có thu tiền để hỗ trợ hoạt động trông giữ trẻ thì Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến đề xuất của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 5763/CT-KT1 nêu trên: hoạt động nuôi dạy, trông giữ trẻ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nên số thuế GTGT đầu vào tương ứng với giá trị đầu tư xây dựng và chi phí khác của trường mầm non không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Phó TCT; Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, KK - TCT;
- Web
site TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5205/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 19/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5205/TCT-CS

109

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406743