• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 5205/TCT-KK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5205/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5205/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH thực phẩm quốc tế Nam Dương
(Địa chỉ: Lô C20A/3, đường số 14, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành ph H Chí Minh)

Trả lời công văn số 10/101016/OL-NDFC ngày 10/10/2016 của Công ty TNHH thực phẩm quốc tế Nam Dương về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định: “Điều 8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

1. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đi một số điều tại các Thông tư về thuế: “c) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

c.2) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghđầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghđầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh điều kiện mà không cn phải có xác nhận, chp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, thì:

Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH thực phm quốc tế Nam Dương, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có Thông báo về việc hoàn thuế số 12951/TB-CT ngày 03/10/2016 là đúng quy định hiện hành. Đề nghị Công ty TNHH thực phẩm quốc tế Nam Dương thực hiện theo Thông báo nêu trên của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH thực phẩm quốc tế Nam Dương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tng cục trưởng: Nguyễn Đại Trí (để b/c);
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

PHÓ
VỤ TRƯỞNG

Đào Ngọc Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5205/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Đào Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5205/TCT-KK

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330020