• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Công văn 5240/BNG-LPQT năm 2017 về kiểm tra đề xuất ký Hiệp định Vay Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” vay vốn Ngân hàng phát triển châu Á do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Công văn 5240/BNG-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5240/BNG-LPQT
V/v kiểm tra đề xuất ký Hiệp định Vay Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” vay vốn ADB.

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Hợp tác quốc tế).

Phúc Công văn số 10008/NHNN-HTQT ngày 08/12/2017 của Quý Cơ quan đề nghị cho ý kiến kiểm tra đối với đề xuất ký Hiệp định Vay Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” (BIIG1) vay vốn Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), căn cứ quy định tại Điều 18 Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao (Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế) có ý kiến như sau:

1. Về sự cần thiết ký Hiệp định

Bộ Ngoại giao nhất trí về sự cần thiết ký Hiệp định nêu trên nhằm tiếp nhận hỗ trợ tài chính của ADB cho Dự án BIIG1.

2. Về danh nghĩa ký, cấp ký và hình thức văn bản

Hiệp định nêu trên được ký với danh nghĩa Nhà nước là phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Điều ước quốc tế năm 2016 và thực tiễn ký kết điều ước quốc tế của ta về vốn vay ADB.

3. Đánh giá sự phù hợp của Hiệp định với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, lợi ích quốc gia, đường lối đối ngoại của Việt Nam

Dự thảo Hiệp định nêu trên có nội dung phù hợp với lợi ích quốc gia và đường li đối ngoại của Việt Nam, cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, không có quy định trái với các điều ước quốc tế về cùng lĩnh vực mà Việt Nam là thành viên.

4. Về dự thảo Ttrình Chính phủ

Dự thảo Tờ trình Chính phủ bao gồm các nội dung theo quy định tại Điều 16 Luật Điều ước quốc tế năm 2016. Tuy nhiên, để hoàn thiện thêm dự thảo Tờ trình, đề nghị Quý Cơ quan cân nhắc một số điểm sau:

- Tại Mục II.7, đề nghị sửa tên mục thành “Đánh giá về tính tương thích với quy định của pháp luật Việt Nam, việc áp dụng trực tiếp Hiệp định và yêu cầu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp định” để phù hợp với nội dung. Đề nghị bỏ nội dung về Luật Điều ước quốc tế năm 2016 trong đoạn “Dự thảo Hiệp định Vay phù hợp với... Luật Quản lý nợ công năm 2009” do Luật này quy định về việc ký kết, sửa đổi, gia hạn, chấm dứt hiệu lực của các Hiệp định, không điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nội dung của các Hiệp định.

5. Về trình t, thủ tục

Việc đề xuất ký Hiệp định nêu trên đã tuân thủ trình tự thủ tục quy định tại Luật Điều ước quốc tế năm 2016.

Trên đây là ý kiến của Bộ Ngoại giao để Quý Cơ quan tổng hợp trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trư
ng Lê Hoài Trung (để báo cáo);
- UBND các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn;
- Lưu: HC, LPQT. VT09.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Hải Triều

 

 

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong việc kiểm tra điều ước quốc tế

1. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm kiểm tra điều ước quốc tế trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 19 của Luật này hoặc trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp thành lập Hội đồng kiểm tra quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Nội dung kiểm tra điều ước quốc tế bao gồm:

a) Sự cần thiết, mục đích ký điều ước quốc tế trên cơ sở đánh giá quan hệ giữa Việt Nam và bên ký kết nước ngoài;

b) Đánh giá sự phù hợp của điều ước quốc tế với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế;

c) Đánh giá sự phù hợp của điều ước quốc tế với lợi ích quốc gia, dân tộc, đường lối đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

d) Đánh giá sự tương thích của điều ước quốc tế đề xuất ký với điều ước quốc tế trong cùng lĩnh vực mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

đ) Tên gọi, hình thức, danh nghĩa ký, cấp ký, ngôn ngữ, hiệu lực, kỹ thuật văn bản điều ước quốc tế;

e) Việc tuân thủ trình tự, thủ tục đề xuất ký điều ước quốc tế;

g) Tính thống nhất của văn bản điều ước quốc tế bằng tiếng Việt với văn bản điều ước quốc tế bằng tiếng nước ngoài.

3. Trong trường hợp điều ước quốc tế có nội dung quan trọng, phức tạp thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thành lập Hội đồng kiểm tra để kiểm tra điều ước quốc tế.

Thành phần của Hội đồng kiểm tra điều ước quốc tế bao gồm đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 16. Nội dung tờ trình đề xuất ký điều ước quốc tế

1. Sự cần thiết, yêu cầu, mục đích đề xuất ký điều ước quốc tế.

2. Nội dung chính của điều ước quốc tế.

3. Tên gọi, hình thức, danh nghĩa ký, người đại diện ký, ngôn ngữ, hiệu lực, hình thức hiệu lực, thời hạn hiệu lực và việc áp dụng tạm thời điều ước quốc tế.

4. Quyền và nghĩa vụ phát sinh từ điều ước quốc tế đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Đánh giá việc tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này.

6. Kiến nghị bảo lưu, chấp nhận hoặc phản đối bảo lưu của bên ký kết nước ngoài, tuyên bố đối với điều ước quốc tế nhiều bên.

7. Đánh giá về việc áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một phần điều ước quốc tế hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế.

8. Những vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa cơ quan đề xuất với cơ quan, tổ chức có liên quan, giữa bên Việt Nam với bên ký kết nước ngoài và kiến nghị biện pháp xử lý.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5240/BNG-LPQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Lê Hải Triều
Ngày ban hành: 22/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Ngân hàng, tiền tệ, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5240/BNG-LPQT

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
372203