• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 5257/TCHQ-TXNK năm 2013 vuớng mắc xử lý tờ khai thừa tiền trên hệ thống KT559 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5257/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5257/TCHQ-TXNK
V/v vuớng mắc xử lý tờ khai thừa tiền trên hệ thống KT559

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1367/HQCT-NV ngày 23/08/2013 của Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ về vướng mắc xử lý tờ khai thừa tiền trên hệ thống KT559 và tại Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính, Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2006/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận để báo cáo Bộ Tài Chính bổ sung nội dung Cục Hải quan Cần Thơ nêu vào Thông tư thay thế Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính và Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài Chính.

Trong thời gian chưa có Thông tư thay thế, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo bằng văn bản đến các Doanh nghiệp có liên quan về số tiền thuế nộp thừa, hướng dẫn thủ tục hồ sơ hoàn thuế, khấu trừ thuế để các Doanh nghiệp có liên quan biết và thực hiện.

Những tờ khai nộp thừa tiền thuế chưa được thanh khoản, hoàn thuế, khấu trừ thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phải tiếp tục theo dõi trên các báo cáo nợ thuế, trên hệ thống kế toán KT559 theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và chỉ đạo thống nhất việc thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT: Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5257/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 05/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5257/TCHQ-TXNK

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206432