• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Chính sách đối với người lao động dôi dư

 

Công văn 5266/VPCP-KTTH năm 2014 về chế độ chính sách đối với người lao động dôi dư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5266/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5266/VPCP-KTTH
V/v xử lý đề nghị của Bộ Giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại các văn bản: số 6060/BGTVT-TCCB ngày 26 tháng 5 năm 2014 và số 8093/BGTVT-TCCB ngày 07 tháng 7 năm 2014; ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 7884/BTC-TCDN ngày 13 tháng 6 năm 2014), Lao động, Thương binh và Xã hội (văn bản số 2067/LĐTBXH-LĐTL ngày 18 tháng 6 năm 2014) về việc giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động dôi dư tại Công ty Nạo vét đường biển 2 và Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng công trình thủy 2 thuộc Tổng công ty xây dựng đường thủy, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải căn cứ quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ để thẩm định và phê duyệt bổ sung phương án giải quyết lao động dôi dư đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình thủy 2 theo thẩm quyền; thời điểm tính giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư là ngày 31 tháng 12 năm 2010.

2. Đồng ý sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để hỗ trợ kinh phí giải quyết cho số lao động dôi dư tại Công ty Nạo vét đường biển 2 và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình đường thủy 2 (đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình đường thủy 2 chỉ được hỗ trợ sau khi Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt bổ sung phương án giải quyết lao động dôi dư theo đúng quy định). Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thống nhất về số kinh phí sử dụng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để hỗ trợ giải quyết lao động dôi dư tại 2 công ty trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

3. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm rà soát, thẩm định hồ sơ về giải quyết lao động dôi dư của 2 công ty nêu trên theo đúng quy định tại Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định có liên quan, gửi Bộ Tài chính để giám sát thực hiện; đồng thời chỉ đạo các công ty xử lý vấn đề chậm giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: KTN, ĐMDN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5266/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 14/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5266/VPCP-KTTH

293

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
239724