• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế thu nhập cá nhân


 

Công văn 5272/TCT-DNNCN năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế cửa khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5272/TCT-DNNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5272/TCT-DNNCN
V/v thuế đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế cửa khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục thuế các tỉnh Kiên Giang, Quảng Ngãi, Quảng Nam
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 754/BQLKKT-QLDT ngày 27/7/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, công văn số 830/CT- THNVDT ngày 31/8/2018 của Cục Thuế Kiên Giang, công văn số 2413/CT-THNVDT ngày 31/8/2018 của Cục Thuế Quảng Ngãi, công văn số 7624/CT-TTHT ngày 4/9/2018 của Cục Thuế Quảng Nam đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 22/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, trong đó bãi bỏ quy định về giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân làm việc trong Khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2018 và thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Hiện nay Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đang dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế. Trong thời gian chờ Thông tư bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC có hiệu lực, đề nghị Cục Thuế các tỉnh Kiên Giang, Quảng Ngãi, Quảng Nam căn cứ quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành để hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh Kiên Giang, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Website
TCT;
- Lưu VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5272/TCT-DNNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Duy Minh
Ngày ban hành: 21/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5272/TCT-DNNCN

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406744