• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Công văn 52817/CT-TTHT năm 2016 vướng mắc đối với chứng từ khi thanh toán qua ngân hàng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 52817/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52817/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa
(Địa chỉ: 20 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. MST: 0100520429)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 41/CV-Mesa ngày 20/7/2016 của Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa về vướng mắc đối với chứng từ khi thanh toán qua ngân hàng, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

“...3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

a) Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng: Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu. Trường hợp thanh toán chậm trả, phải có thỏa thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu, đến thời hạn thanh toán cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng: Trường hợp ủy thác xuất khẩu thì phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của phía nước ngoài cho bên nhận ủy thác và bên nhận ủy thác phải thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng cho bên ủy thác. Trường hợp bên nước ngoài thanh toán trực tiếp cho bên ủy thác xuất khẩu thì bên ủy thác phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và việc thanh toán như trên phải được quy định trong hợp đồng.

...b) Các trường hợp thanh toán dưới đây cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng:

...b.3) Trường hợp phía nước ngoài ủy quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán thì việc thanh toán theo ủy quyền phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng - nếu có)...”

Căn cứ Khoản 11 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b.7 Khoản 3 Điều 16 quy định các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng:

“b.7) ...Trường hợp xuất khẩu cho người mua phía nước ngoài là doanh nghiệp tư nhân và việc thanh toán thông qua tài khoản vãng lai của chủ doanh nghiệp tư nhân mở tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam và được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng-nếu có) thì được xác định là thanh toán qua ngân hàng...”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa ký hợp đồng xuất khẩu hàng hóa với Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Duy Nhất là doanh nghiệp tư nhân nước ngoài mà việc thanh toán thông qua tài khoản của chủ doanh nghiệp mở tại tổ chức tín dụng Việt Nam ở nước ngoài được quy định trong hợp đồng xuất khẩu thì được xác định là hoạt động thanh toán qua ngân hàng.

Trường hợp Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 52817/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 11/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 52817/CT-TTHT

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329808