• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5286/BTNMT-ĐCKS năm 2017 về cung cấp số liệu tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ 01/7/2011 đến 31/12/2013 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Công văn 5286/BTNMT-ĐCKS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5286/BTNMT-ĐCKS
V/v cung cấp số liệu tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ 01/7/2011 đến 31/12/2013

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định của Nghị định số 203/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tổ chức xác định và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản theo thẩm quyền cấp phép. Tuy nhiên, phần trữ lượng khoáng sản các tổ chức cá nhân sở hữu giấy phép đã khai thác từ 1/7/2011 đến 31/12/2013 chưa thu theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại văn bản số 723/TTg-KTN ngày 21 tháng 5 năm 2014. Theo đề nghị của Kiểm toán nhà nước, (Đoàn kiểm toán theo Quyết định số 1339/QĐ-KTNN ngày 05 tháng 9 năm 2017 về Kiểm toán Chuyên đề công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014-2016) Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp thực hiện các nội dung như sau:

1) Thống kê toàn bộ các Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh còn hiệu lực tại thời điểm 1/7/2011.

2) Hiện trạng số liệu trữ lượng khoáng sản đã khai thác từ 1/7/2011 đến 31/12/2013.

3) Tổ chức xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần trữ lượng theo các giai đoạn từ 01/7/2011÷31/12/2013 và từ 01/01/2014 đến khi hết hạn Giấy phép khai thác khoáng sản theo đúng quy định hiện hành.

Nội dung cung cấp số liệu theo mẫu tại Phụ lục đính kèm. Thời gian cung cấp số liệu chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2017 để Bộ tổng hợp, báo cáo Đoàn kiểm toán nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/cáo);
- Kiểm toán nhà nước;
- Tổng cục ĐC&KSVN;
- Lưu: VP, ĐCKS, B(70).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Linh Ngọc

 

PHỤ LỤC:

MẪU CUNG CẤP SỐ LIỆU TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/7/2011 ĐẾN NGÀY 31/12/2013
(Kèm theo C
ông văn số 5286/BTNMT-ĐCKS ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên tổ chức, cá nhân KTKS

Số Giấy phép KTKS

Tổng thời gian khai thác

Loại khoáng sản

Trữ lượng ghi trong Giấy phép

Trữ lượng đã khai thác từ ngày 01/7/2011 đến ngày 31/12/2013

Giá tính tiền cấp quyền khai thác KS

Tiền cấp quyền khai thác KS từ ngày 01/7/2011 đến ngày 31/12/2013

Tổng số tiền cấp quyền khai thác KS

Mã số thuế

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…., ngày …… tháng …. năm 2017
TM. UBND TỈNH

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5286/BTNMT-ĐCKS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Ngày ban hành: 05/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5286/BTNMT-ĐCKS

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365179