• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 5286/TCHQ-TXNK năm 2017 về xử lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quá thời hạn 365 ngày do Tổng cục hải quan ban hành

Tải về Công văn 5286/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5286/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng hóa XK, NK quá thời hạn 365 ngày

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của các Cục hải quan các tỉnh, thành phố về việc xử lý thuế đối với một số trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba nhưng quá thời hạn 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu sau đó phải tái nhập khẩu trở lại Việt Nam nhưng quá thời hạn 365 ngày kể từ ngày xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Đối với các tờ khai phát sinh tại thời điểm Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 có hiệu lực thì không xem xét xử lý thuế.

2. Đối với các tờ khai phát sinh tại thời điểm Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 có hiệu lực: Bộ Tài chính đã có các công văn số: 10329/BTC-TCHQ ngày 04/8/2017; số 10330/BTC-TCHQ ngày 04/8/2017.

3. Đối với các tờ khai phát sinh tại thời điểm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 có hiệu lực: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT- BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- Vụ CST, Vụ PC (để biết);
- Lưu: VT, TXNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5286/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 09/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5286/TCHQ-TXNK

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364318