• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 5298/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với cổ đông góp vốn bằng phần vốn góp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5298/TCT-TNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5298/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với cổ đông góp vốn bằng phần vốn góp

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt

Trả lời công văn số 12/CV-TV/14 ngày 01/10/2014 của Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt về việc kê khai và nộp thuế đối với cổ đông góp vốn bằng phần vốn góp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội quy định về thu nhập chịu thuế TNCN thì:

“4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.”

- Căn cứ điểm 2.1.3, khoản 2 Mục II Phần B và điểm 2.6.1, khoản 2 Mục II phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, trường hợp ông Bùi Tuấn Ngọc (ông Ngọc) chuyển nhượng cổ phần và quyền mua cổ phần mà ông Ngọc sở hữu tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn cho Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt thì ông Ngọc phải khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn tại thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành.

Trường hợp ông Ngọc góp vốn bằng cổ phần và quyền mua cổ phần mà ông Ngọc sở hữu tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn vào Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt thì ông Ngọc chưa phải khai và nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn tại thời điểm góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt. Khi chuyển nhượng vốn, giải thể Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt, ông Ngọc phải khai và nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn đối với khoản thu nhập nhận được do góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt và thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn của ông tại Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Phần B – CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ
...
II. CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÁC
...
2. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

2.1. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất.
...
2.1.3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành theo quy định của pháp luật.

Thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành quy định tại khoản này là thời điểm các bên tham gia chuyển nhượng làm thủ tục khai báo, chuyển quyền sở hữu với cơ quan cấp đăng ký kinh doanh hoặc doanh nghiệp quản lý vốn góp.
...
Phần D – ĐĂNG KÝ THUẾ, KHẤU TRỪ THUẾ, KHAI THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ, HOÀN THUẾ
...
II. KHẤU TRỪ THUẾ, KHAI THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ
...
2. Khai thuế

Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế như sau:
...
2.6. Khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán) có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế theo quy định sau đây:

2.6.1. Thời điểm khai thuế: cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn phải khai thuế thu nhập cá nhân đồng thời với việc thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu phần vốn chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:
...
4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5298/TCT-TNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5298/TCT-TNCN

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259543