• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

Văn bản pháp luật về Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 

Công văn 53/QLCL-TTPC năm 2016 bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Tải về Công văn 53/QLCL-TTPC
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53 /QLCL-TTPC
V/v bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Điều kiện

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế)

Thực hiện văn bản số 112/BNN-PC ngày 07/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Điều kiện;

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề xuất bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Điều kiện vào Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư (Phụ lục kèm theo).

Đề nghị Vụ Pháp chế tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các PCT (để biết);
- Phòng CL1,2 (để biết);
- Lưu: VT, TTPC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Bá Anh

 

PHỤ LỤC

ĐỀ XUẤT BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
(kèm theo văn bản 53/QLCL-TTPC ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

Stt

Tên ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Điều kiện đề nghị bổ sung

Phân tích sự cần thiết, Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề phù hợp với quy định tại Khoản 1,3,4 Điều 7 Luật Đầu tư

Căn cứ sửa đổi, bổ sung (liệt kê rõ Điều kiện đầu tư kinh doanh đã được quy định tại văn bản nào: Luật, PL, Nghị định, Quyết định của TTg, Thông tư)

Đánh giá tính hợp lý, khả thi của việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Điều kiện

1

Kiểm nghiệm thực phẩm

Điều kiện kinh doanh kiểm nghiệm thực phẩm nhằm đảm bảo độ tin cậy của kết quả kiểm nghiệm, là cơ sở quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

- Điều 45, 46, 47 Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT ; Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ;

- Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT

Trong thực tiễn đã triển khai đánh giá chỉ định phòng kiểm nghiệm thực phẩm

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 53/QLCL-TTPC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Lê Bá Anh
Ngày ban hành: 11/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 53/QLCL-TTPC

2.477

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
300097