• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hóa đơn điện tử


 

Công văn 5305/TCT-DNL năm 2018 về sử dụng hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5305/TCT-DNL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5305/TCT-DNL
V/v: sử dụng hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội.
(Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 251/CV-MIC ngày 12/11/2018 của Tổng Công ty bảo hiểm quân đội (MIC) kiến nghị về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về tiêu thức “số lượng, đơn vị tính”

Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về nội dung của hóa đơn điện tử bao gồm:

“Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”.

Tại điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định:

“Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”.”

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang dự thảo văn bản hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ. Do đó, khi văn bản hướng dẫn được ban hành đề nghị MIC thực hiện theo quy định.

Trong giai đoạn chờ có văn bản hướng dẫn nêu trên, để phù hợp với đặc thù hoạt động bảo hiểm thì trên HĐĐT đối với hoạt động thu phí bảo hiểm của MIC không nhất thiết phải có tiêu thức “số lượng”, “đơn vị tính”.

2. Về tiêu thức “Dấu của người bán”

Trường hợp MIC đáp ứng các điều kiện chuyển đổi HĐĐT ra giấy theo quy định của Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính và hệ thống HĐĐT cho phép kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi HĐĐT sang giấy và chỉ được chuyển đổi 01 lần thì trên HĐĐT chuyển đổi sang giấy của MIC không nhất thiết phải có dấu của người bán. MIC chịu trách nhiệm về việc chuyển đổi HĐĐT sang giấy.

3. Chữ ký điện tử ca người mua hàng.

Căn cứ các quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC và nội dung hướng dẫn tại công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 của Bộ Tài chính, trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa MIC với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận, biên nhận thanh toán, phiếu thu, hồ sơ chứng từ liên quan khác thì MIC lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nht thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

4. Lập HĐĐT có số dòng nhiều hơn một trang.

HĐĐT bản chất là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử, s dòng có thể tăng lên tùy theo số lượng hàng hóa, sản phẩm có trên hóa đơn. Tuy nhiên, khi chuyển đổi HĐĐT ra hóa đơn giấy, HĐĐT có thể được in ra trên nhiều trang giấy. Do vậy, để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì MIC thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, cụ thể:

MIC được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc - trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tng s trang của hóa đơn đó).

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng Công ty bảo hiểm quân đội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS, KK&KTTT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL(2b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Điều 6. Nội dung của hoá đơn điện tử
...
2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
...
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:
...
b) Sửa đổi điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“a) Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính””.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Nội dung của hoá đơn điện tử
...
2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5305/TCT-DNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 25/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5305/TCT-DNL

254

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406745