• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 53070/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khám chữa bệnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 53070/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53070/CT-TTHT
V/v thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ khám chữa bệnh.

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH tổ hợp y tế Phương Đông
Địa chỉ: Tầng 14, s 9 ph Viên, P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội;
MST: 0101816147

Trả lời công văn số 59/CV-CT ngày 18/05/2020 của Công ty TNHH tổ hợp y tế Phương Đông vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ khám chữa bệnh (sau đây gọi tắt là Công ty), Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

+ Tại Điều 11 quy định về mức thuế suất 10%:

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đi với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

…”

- Căn cứ Tiết a Khoản 1 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ i chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không chịu thuế GTGT gồm:

“9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khỏe, phục hi chức năng cho người bệnh, dịch vụ chăm sóc người cao tui, người khuyết tật; vận chuyn người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phm máu dùng cho người bệnh.

Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật bao gồm cả chăm sóc v y tế, dinh dưỡng và t chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, vật lý trị liệu, phục hi chức năng cho người cao tuổi, người khuyết tật.

Trường hợp trong gói dịch vụ chữa bệnh (theo quy định của Bộ Y tế) bao gồm cả sử dụng thuốc chữa bệnh thì khoản thu từ tiền thuc chữa bệnh nằm trong gói dịch vụ chữa bệnh cũng thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT.”

Căn cứ quy định trên, việc xác định đối tượng chịu thuế GTGT đối với các dịch vụ trong lĩnh vực y tế không phụ thuộc vào việc dịch vụ đó có hay không thuộc danh mục các dịch vụ được bảo hiểm y tế chi trả.

Trường hợp trong gói chữa bệnh (theo quy định của Bộ y tế) bao gồm cả sử dụng thuốc chữa bệnh thì khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh nằm trong gói dịch vụ chữa bệnh cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các dịch vụ quy định tại Khoản 9 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Tiết a Khoản 1 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC) và căn cứ thực tế các dịch vụ Công ty cung cấp để xác định đối tượng chịu thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Phòng thanh tra - kiểm tra số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH tổ hợp y tế Phương Đông được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng DTPC;
-
Phòng TKT s 1;
-
Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 53070/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 17/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 53070/CT-TTHT

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446352