• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5310/TCT-KK năm 2015 về tính tiền chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5310/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5310/TCT-KK
V/v tính tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 258/CT-KTT ngày 19/11/2015 của Cục Thuế thành phố Cn Thơ về việc tính tiền chậm nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3 công văn số 13822/BTC-TCT ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính về việc quản lý đúng quy định pháp luật chi hoàn thuế GTGT:

“….

Nếu các hồ sơ thuộc diện nêu trên đã được phân loại hoàn trước kiểm tra sau nhưng chưa thực hiện hoàn thuế, Cục Thuế phải điều chỉnh phân loại sang kiểm tra trước khi hoàn thuế; trường hợp đã thực hiện hoàn thuế thì phải kiểm tra sau hoàn ngay trong năm 2015 để phát hiện kịp thời và thu hồi stiền thuế đã hoàn không đúng quy định”.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 4924/TCT-KK ngày 20/11/2015 của Tổng cục Thuế về việc chi hoàn thuế theo công văn số 13822/BTC-TCT thì:

“Đối với các Quyết định hoàn thuế đã ban hành trước ngày công văn số 13822/BTC-TCT của Bộ Tài chính có hiệu lực (ngày 02/10/2015), Cục trưởng Cục Thuế căn cứ dự toán hoàn thuế đã được giao đgiải quyết chi hoàn cho doanh nghiệp theo đúng quy định và thẩm quyền”.

Tuy nhiên, Cục Thuế thành phố Cần Thơ đã căn cứ theo hướng dẫn tại Điểm 3 công văn số 13822/BTC-TCT ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính và ngày 03/11/2015 đã có Quyết định số 2795/QĐ-CT hủy Quyết định hoàn thuế số 2303/QĐ-CT ngày 01/9/2015 về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước cho Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật tư và Thuốc Thú Y (sau đây gọi là Công ty Thuốc Thú Y), đồng thời chuyển hồ sơ của Công ty Thuốc Thú Y sang diện kiểm tra trước khi hoàn thuế và gửi về Tổng cục Thuế đgiám sát chi hoàn thuế là chưa phù hợp với hướng dẫn nêu trên. Kết quả giám sát chi hoàn thuế của Công ty Thuốc Thú Y không thuộc trường hợp ưu tiên chi hoàn thuế; theo đó, Công ty Thuốc Thú Y chưa được chi hoàn thuế thì đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ căn cứ vào tình hình thực tế và các quy định của pháp luật Thuế hiện hành để giải quyết và tính chậm nộp tiền thuế nợ của Công ty Thuốc Thú Y theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Đại Trí (để báo cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ: PC,
CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

3. Cục trưởng Cục Thuế căn cứ các hướng dẫn tại văn bản pháp luật và tại các công văn của Bộ Tài chính nêu trên để:

- Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong việc thực hiện kiểm tra chặt chẽ các hồ sơ hoàn thuế của các doanh nghiệp; đối với các hồ sơ có dấu hiệu rủi ro, trước khi thực hiện giải quyết hoàn thuế phải yêu cầu người nộp thuế giải trình bổ sung hồ sơ để chuyển sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo quy định. Thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế đối với các hồ sơ hoàn thuế thuộc các trường hợp: âm 12 tháng liên tục; có hoạt động xuất khẩu qua biên giới đất liền, qua cửa khẩu phụ, lối mở; có hoạt động kinh doanh thương mại xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp đã có hồ sơ hoàn thuế bị cơ quan thuế phát hiện vi phạm trước đó (kể cả kiểm tra tại cơ quan thuế và kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế) thì hồ sơ đề nghị hoàn thuế tiếp sau phải thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế (như: đã sử dụng chứng từ thanh toán qua ngân hàng không đúng quy định; đã có hành vi kê khai khấu trừ, hoàn thuế không đúng quy định hoặc không đủ điều kiện hoàn thuế...).

- Nếu các hồ sơ thuộc diện nêu trên đã được phân loại hoàn trước kiểm tra sau nhưng chưa thực hiện hoàn thuế, Cục Thuế phải điều chỉnh phân loại sang kiểm tra trước khi hoàn thuế; trường hợp đã thực hiện hoàn thuế thì phải kiểm tra sau hoàn ngay trong năm 2015 để phát hiện kịp thời và thu hồi số tiền thuế đã hoàn không đúng quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
3. Cục trưởng Cục Thuế căn cứ các hướng dẫn tại văn bản pháp luật và tại các công văn của Bộ Tài chính nêu trên để:

- Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong việc thực hiện kiểm tra chặt chẽ các hồ sơ hoàn thuế của các doanh nghiệp; đối với các hồ sơ có dấu hiệu rủi ro, trước khi thực hiện giải quyết hoàn thuế phải yêu cầu người nộp thuế giải trình bổ sung hồ sơ để chuyển sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo quy định. Thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế đối với các hồ sơ hoàn thuế thuộc các trường hợp: âm 12 tháng liên tục; có hoạt động xuất khẩu qua biên giới đất liền, qua cửa khẩu phụ, lối mở; có hoạt động kinh doanh thương mại xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp đã có hồ sơ hoàn thuế bị cơ quan thuế phát hiện vi phạm trước đó (kể cả kiểm tra tại cơ quan thuế và kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế) thì hồ sơ đề nghị hoàn thuế tiếp sau phải thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế (như: đã sử dụng chứng từ thanh toán qua ngân hàng không đúng quy định; đã có hành vi kê khai khấu trừ, hoàn thuế không đúng quy định hoặc không đủ điều kiện hoàn thuế...).

- Nếu các hồ sơ thuộc diện nêu trên đã được phân loại hoàn trước kiểm tra sau nhưng chưa thực hiện hoàn thuế, Cục Thuế phải điều chỉnh phân loại sang kiểm tra trước khi hoàn thuế; trường hợp đã thực hiện hoàn thuế thì phải kiểm tra sau hoàn ngay trong năm 2015 để phát hiện kịp thời và thu hồi số tiền thuế đã hoàn không đúng quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5310/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Đào Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 10/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5310/TCT-KK

2.340

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298400