• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ khởi nghiệp


 

Công văn 5321/BTC-HCSN năm 2017 về triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 5321/BTC-HCSN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5321/BTC-HCSN
V/v triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ!

Trả lời công văn số 756/BKHCN-PTTTDN ngày 16/3/2017 và số 1019/BKHCN-PTTTDN ngày 04/4/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) về cơ chế tài chính để triển khai Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (sau đây gọi là Đề án) quy định trách nhiệm của các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện Đề án như sau:

Bộ KHCN có trách nhiệm chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung của Đề án; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chủ trì xây dựng kế hoạch, dự toán và bố trí kinh phí sự nghiệp KHCN hằng năm, kinh phí từ các chương trình, quỹ, dự án đầu tư dự án hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế có nội dung phù hợp để triển khai Đề án;,.,

Bộ Tài chính thống nhất với Bộ KHCN về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí từ NSNN cho các hoạt động theo quy định hiện hành; bố trí kinh phí sự nghiệp để thực hiện các nội dung của Đề án.

Tuy vậy, đến nay Bộ KHCN chưa ban hành kế hoạch tổng thể để triển khai các nội dung của Đề án; chưa có văn bản đề xuất về dự toán kinh phí thực hiện Đề án của năm 2017. Theo đó, Bộ Tài chính chưa có đủ cơ sở để thực hiện theo nhiệm vụ được phân công tại Đề án.

2. Đối với năm 2017, căn cứ theo danh mục nhiệm vụ đặt hàng đã được phê duyệt tại Quyết định số 171/QĐ-BKHCN ngày 07/02/2017 của Bộ KHCN, để tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ KHCN triển khai công việc được giao, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ KHCN về sự cần thiết có văn bản hướng dẫn về các nội dung chi thực hiện Đề án của năm 2017. Cụ thể như sau:

2.1. Nguyên tắc chung về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án:

Vận dụng theo cơ chế quản lý tài chính theo quy định tại Thông tư liên tịch số 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và Bộ KHCN hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2025 và các quy định quản lý tài chính hiện hành khác (Thông tư số 79)

2.2. Về các nội dung hỗ trợ các hoạt động triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án:

a. Về các nhiệm vụ và các hoạt động chung của Đề án:

- Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu và tổ chức các hội thảo khoa học: Áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính, Bộ KHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư số 55)

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (trong đó bao gồm các nội dung về biên soạn giáo trình xây dựng chương trình; mua tài liệu, tư liệu, sách báo tạp chí tham khảo phần mềm, bí quyết công nghệ): Vận dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 59/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 và các văn bản quy định hiện hành khác có liên quan (Thông tư số 59).

- Hỗ trợ các hoạt động về tổ chức sự kiện khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (hoạt động thuê mặt bằng, chi phí vận chuyển, thiết kế, dàn dựng gian hàng chi phí cho Ban tổ chức,...): Vận dụng theo quy định tại Thông tư số 59.

- Chi công tác phí, hội nghị, hội thảo: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả: Áp dụng Nghị định số 18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút cho tác giả chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí (gồm báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo truyền hình).

- Chi đoàn ra, đoàn vào: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí; Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

- Triển khai các hoạt động truyền thông và xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt

b. Các hoạt động của Ban điều hành Đề án:

- Tổ chức hội thảo, tư vấn xác định nhiệm vụ; xét chọn, tuyển chọn các nhiệm vụ và các cuộc họp của Ban điều hành Đề án: Vận dụng theo quy định tại Thông tư số 55.

- Chi hỗ trợ đối với cán bộ được giao nhiệm vụ làm công tác chuyên trách, giúp việc Ban điều hành Đề án: Vận dụng theo mức chi quy định tại Thông tư số 79 áp dụng với Ủy viên thư ký của Ban chủ nhiệm đề tài. Đồng thời, đề nghị Bộ KHCN ưu tiên sắp xếp đội ngũ cán bộ hiện có để triển khai các nhiệm vụ của Đề án đảm bảo thực hiện hiệu quả và tiết kiệm.

c. Một số nội dung chi đặc thù:

- Hỗ trợ vé máy bay hạng phổ thông cho các thành viên của 03 đội đạt thứ hạng cao nhất (tối đa 15 người) tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp quốc gia tham gia một chương trình, sự kiện, hội thảo, cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở nước ngoài.

- Thuê chuyên gia trong nước, quốc tế để triển khai các khóa đào tạo, huấn luyện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Yêu cầu về trình độ, năng lực của chuyên gia do nhu cầu từ các chương trình đào tạo cụ thể được Bộ KHCN phê duyệt. Mức chi trả cụ thể do Bộ trưởng Bộ KHCN quyết định sau khi đã thỏa thuận với chuyên gia theo hợp đồng và trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

3. Đề nghị Bộ KHCN:

- Chịu trách nhiệm về các nội dung và định mức chi cụ thể thực hiện Đề án của năm 2017, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn triển khai công việc và theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước; phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong năm 2017 để gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để thực hiện.

- Sớm ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án (trong đó cần phân định rõ theo nội dung công việc, cơ quan chủ trì thực hiện và các nguồn kinh phí đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); trên cơ sở đó phối hợp với Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế tài chính để thực hiện Đề án.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Bộ KHCN biết và phối hợp triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ NSNN;
- Lưu: VT, Vụ HCSN (8b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5321/BTC-HCSN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 24/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5321/BTC-HCSN

317

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
356879