• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 53277/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 53277/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53277/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Patronics Việt Nam
(Đ/C: S 80-82 phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội; MST: 0102301133).

Trả lời công văn số 06062016/PVL/CV ngày 06/06/2016 của Công ty TNHH Patronics Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 6 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy định điều khoản thi hành:

"1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015."

- Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy định:

+ Tại Khoản 4 Điều 2 Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 quy định về thu nhập chịu thuế của cá nhân:

"3. Thu nhập từ đầu tư vn, bao gồm:

...c) Thu nhập từ đầu tư vn dưới các hình thức khác, k cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế; trừ thu nhp nhn được từ lãi trái phiếu Chính phủ, thu nhp sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghip của doanh nghiệp tư nhân và của công ty trách nhim hữu hn mt thành viên do cá nhân làm chủ."

+ Tại Khoản 1 Điều 6 Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

"Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một s điu của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành".

- Căn cứ Công văn số 917/TCT-TNCN ngày 17/3/2015 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ các quy định trên, từ ngày 1/1/2015 lợi nhuận được chia của ông Patrick Lim Chaang Min là chủ công ty TNHH một thành viên (Công ty TNHH Patronics Việt Nam) sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Patronics Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng
Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng
Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2). (6;3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 53277/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 15/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 53277/CT-TTHT

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329855