• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Công văn 533/BXD-VLXD năm 2018 thực hiện Thông tư 10/2017/TT-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hàn

Tải về Công văn 533/BXD-VLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 533/BXD-VLXD
V/v thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 676/TCHQ-GSQL ngày 01/02/2018 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư s 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ xây dựng có ý kiến sau:

Thông tư số 10/2017/TT-BXD đã bám sát chỉ đạo tại nghị quyết số 19- 2017/NQ-CP ngày 06/02/1017 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành từ 64 giảm còn 31 sản phẩm, việc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu đã được thực hiện bng hình thức kiểm tra sau thông quan.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

“1. Thông tư này ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD.

2. Thông tư này hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy và công b hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại QCVN 16:2017/BXD được sản xuất trong nước, nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng.”

Điểm b, Khoản 5, Điều 7, Thông tư số 10/2017/TT-BXD quy định: “Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Hải quan tại cửa khu bản đăng ký chứng nhận hợp quy có xác nhận của tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Xây dựng chỉ định đ thông quan hàng hóa".

Sau khi thông quan hàng hóa, việc kiểm tra chất lượng chuyên ngành, công bố hp quy, tiếp nhận hồ sơ công bố hp quy sẽ do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thuc ngành xây dng thực hiện. Sau khi có Thông báo tiếp nhận hồ sơ công b hp quy, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng.

Như vậy, quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 7 là phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 và thống nhất vi Điểm b, Khoản 4, Điều 5 của Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng.

Đ việc kiểm tra chất lượng chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện nghiêm túc, nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng, đồng thời tránh việc lưu kho, bãi tại cảng khi nhập khẩu, Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan Hải quan yêu cầu các tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng cung cấp cho cơ quan Hải quan tại cửa khẩu bản đăng ký chứng nhận hp quy có xác nhn của tổ chức chứng nhân hợp quy do Bộ Xây dựng chỉ định đ thông quan hàng hóa.

Danh sách các tổ chức chứng nhận hp quy do Bộ Xây dựng chỉ định theo Quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD đã được đăng trên cổng Thông tin điện tử của B Xâydựng.

Bản đăng ký chứng nhận hp quy có xác nhận của tổ chức chứng nhận hp quy do Bộ Xây dựng chỉ định cần đầy đủ các thông tin: Tên sản phẩm; Xuất xứ; Số lượng, khối lượng; Thời gian nhập hàng; Hợp đồng mua bán; Hóa đơn, Vận đơn; Bảng liệt kê hàng hóa; Phương thức đánh giá.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng làm cơ sở để Tổng cục Hải quan căn cứ thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);

- Vụ KHCN&MT;
- Lưu VT,VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

Điều 5. Công bố hợp quy
...
4. Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
...
b) Sau khi có Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD.

2. Thông tư này hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại QCVN 16:2017/BXD được sản xuất trong nước, nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan và tổ chức liên quan đến hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy
...
5. Các tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có trách nhiệm:
...
b) Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Hải quan tại cửa khẩu bản đăng ký chứng nhận hợp quy có xác nhận của tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Xây dựng chỉ định để thông quan hàng hóa.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan và tổ chức liên quan đến hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy
...
5. Các tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có trách nhiệm:
...
b) Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Hải quan tại cửa khẩu bản đăng ký chứng nhận hợp quy có xác nhận của tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Xây dựng chỉ định để thông quan hàng hóa.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD.

2. Thông tư này hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại QCVN 16:2017/BXD được sản xuất trong nước, nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 533/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 16/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 533/BXD-VLXD

342

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380522