• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Công văn 533/TTg-CN năm 2018 về báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 533/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 533/TTg-CN
V/v báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (Công văn số 3162/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 3 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn s 2028/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 30 tháng 3 năm 2018), Xây dựng (Công văn số 645/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 3 năm 2018) và Tài chính (Công văn số 54228/BTC-ĐT ngày 12 tháng 4 năm 2018) về việc báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trn Hưng Đạo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thiện nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm v tính chính xác của các thông tin, số liệu đã cung cấp.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Dự án, trong đó có vấn đề phát sinh tiêu chí thuộc dự án quan trọng quốc gia; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Trên cơ sở dự thảo Báo cáo của Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, Văn phòng Chính phủ bố trí họp Thường trực Chính phủ để xem xét thông qua, trình Quốc hội trước ngày 25 tháng 4 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các
PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Công an
, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, KGVX, V.I, TH, TKBT;
-
Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 533/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 23/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 533/TTg-CN

353

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380385