• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 5330/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5330/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5330/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 834/HQCB-NV ngày 19/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc vướng mắc nghiệp vụ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chứng từ nộp thuế:

- Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 4824/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2013.

2. Về tờ khai hải quan điện tử:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư 196/2012/TT-BTC thì "tờ khai hải quan điện tử ở dạng điện tử". Như vậy, tờ khai bản lưu hải quan là tờ khai hải quan điện tử lưu trữ trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Tuy nhiên, thời điểm được quyết định thông quan trên Hệ thống và xác nhận vào tờ khai do doanh nghiệp xuất trình chưa đủ cơ sở để xác định hàng đã thực tái xuất.

Do vậy, để thực hiện khoản c.2.3, Điều 37 Mục 2 Chương II Thông tư 194/2010/TT-BTC về việc giám sát đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất thực hiện như sau:

Hải quan giám sát tại Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất sau khi xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên tờ khai hải quan điện tử in do doanh nghiệp xuất trình fax ngay tờ khai đã xác nhận cho Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập trước khi bàn giao cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Điều 8. Hồ sơ hải quan điện tử

1. Hồ sơ hải quan điện tử bao gồm:

a) Tờ khai hải quan điện tử ở dạng điện tử. Trong trường hợp phải xuất trình, nộp bản giấy theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, tờ khai hải quan điện tử được in ra giấy theo mẫu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; mẫu Phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, mẫu Tờ khai sửa đổi bổ sung, mẫu Bản kê tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này (sau đây gọi chung là tờ khai hải quan điện tử in).

Trường hợp một tờ khai hải quan điện tử in có 01 (một) phụ lục, người khai hải quan ký tên, đóng dấu trực tiếp lên bản phụ lục. Trường hợp một tờ khai hải quan điện tử in có nhiều hơn 01 (một) phụ lục thì người khai hải quan ký tên, đóng dấu vào tờ phụ lục cuối cùng và toàn bộ các tờ phụ lục phải đóng dấu giáp lai.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
1. Chứng từ nộp thuế:

- Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế, cơ sở dữ liệu của cơ quan Hải quan đã có thông tin về việc người nộp thuế đã nộp thuế thì chấp nhận là doanh nghiệp đã nộp thuế.

- Trường hợp doanh nghiệp khai báo đã nộp thuế nhưng không có thông tin trong cơ sở dữ liệu của cơ quan Hải quan, thì đề nghị doanh nghiệp xuất trình giấy nộp tiền bản chính.

- Trường hợp doanh nghiệp nộp chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng: đề nghị các đơn vị thực hiện theo quy định tại Điều 19 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai có trách nhiệm kiểm tra giấy nộp tiền, thư bảo lãnh do doanh nghiệp cung cấp. Trường hợp nghi ngờ tính trung thực của giấy nộp tiền hoặc thư bảo lãnh thì có văn bản trao đổi với ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi cấp giấy nộp tiền, nhận bảo lãnh để xác minh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Phần II

THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI

...

Chương II

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN KHÁC VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

...

Mục 2. THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ KINH DOANH TẠM NHẬP-TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU

Điều 37. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất thực hiện theo quy định đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Ngoài ra do tính đặc thù của loại hình này, một số nội dung được hướng dẫn thêm như sau:

...

2. Quản lý hàng tạm nhập-tái xuất

...

c) Hàng hóa tạm nhập phải chịu sự giám sát của cơ quan hải quan

...

c.2) Giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu:

...

c.2.3) Trường hợp người khai hải quan làm thủ tục tái xuất tại cửa khẩu khác cửa khẩu tạm nhập thì sau khi hoàn thành thủ tục tái xuất hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất fax tờ khai tái xuất (bản lưu Hải quan) cho Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập để theo dõi, thanh khoản tờ khai theo quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5330/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 09/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5330/TCHQ-TXNK

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206856