• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 534/CN-TACN năm 2020 về mặt hàng ngô hạt làm thức ăn chăn nuôi do Cục Chăn nuôi ban hành

Tải về Công văn 534/CN-TACN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHĂN NUÔI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 534/CN-TACN
V/v mặt hàng ngô hạt làm TACN

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính

Cục Chăn nuôi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao trả lời Văn bản số 2487/TCT-CS ngày 18/6/2020 của Quý Cơ quan về việc xác định chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng ngô hạt làm thức ăn chăn nuôi, Cục Chăn nuôi có ý kiến như sau;

- Mặt hàng ngô hạt sử dụng trong chăn nuôi là một loại thức ăn chăn nuôi (TACN) truyền thống theo quy định của Luật Chăn nuôi và các văn bản pháp luật liên quan mà trong Văn bản số 2487/TCT-CS của Tổng cục đã trích dẫn. Khi dùng làm TACN, mặt hàng ngô hạt chịu sự quản lý và áp dụng các chính sách như một loại TACN truyền thống.

- Các giấy tờ để chứng minh mặt hàng ngô hạt được dùng làm TACN truyền thống là:

+ Đối với ngô hạt nhập khẩu: Tờ khai đăng ký nhập khẩu phù hợp với mục đích và yêu cầu làm TACN;

+ Ngô hạt sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu về lưu hành trong mức phải có hợp đồng kinh tế mua bán làm TACN.

Trên đây là ý kiến của Cục Chăn nuôi về mặt hàng ngô hạt làm thức ăn chăn nuôi, Cục Chăn nuôi trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Tổng cục./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Phùng Đức Tiến (để b/c);
- Lưu: VT, TACN.

Q. CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Dương

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 534/CN-TACN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Chăn nuôi   Người ký: Nguyễn Xuân Dương
Ngày ban hành: 26/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 534/CN-TACN

238

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449068