• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


 

Công văn 534/KCB-ĐD năm 2014 về chấn chỉnh công tác điều dưỡng, chăm sóc người bệnh do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Tải về Công văn 534/KCB-ĐD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 534/KCB-ĐD
V/v chấn chỉnh công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương
- Thủ trưởng Y tế các ngành
- Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế

Chăm sóc điều dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với sự hồi phục sức khỏe của người bệnh. Với chức năng nghề nghiệp của mình, người điều dưỡng phải chủ động chăm sóc theo dõi người bệnh nhằm phát hiện những diễn biến bất thường để có những can thiệp chăm sóc, điều trị kịp thời. Tuy vậy trong thời gian qua tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn có tình trạng điều dưỡng viên, hộ sinh viên và học sinh điều dưỡng thực tập chưa thực hiện nghiêm túc quy trình chăm sóc, theo dõi người bệnh, ghi hồ sơ điều dưỡng và chưa phát huy chức năng chủ động của mình trong chăm sóc người bệnh, nhiều công việc chăm sóc người bệnh được giao cho người nhà người bệnh thực hiện.

Để khắc phục tình trạng trên, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các ngành và Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tăng cường đôn đốc, nhắc nhở, thực hiện các biện pháp kiểm tra giám sát hiệu quả và có hình thức kỷ luật nghiêm để khắc phục những tồn tại nêu trên nhằm bảo đảm an toàn người bệnh và chất lượng chăm sóc.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh và các hoạt động có liên quan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Kính đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế các ngành và Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế phối hợp thực hiện khi có yêu cầu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để báo cáo);
- Các Phó cục trưởng (để biết và phối hợp thực hiện)
- Lưu: VT, ĐD.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 534/KCB-ĐD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh   Người ký: Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 30/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 534/KCB-ĐD

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285988