• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 5354/TCHQ-GSQL năm 2013 xác nhận trên ô 25 tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (mẫu HQ/2002-KNQ) do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5354/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5354/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận trên ô 25 tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (mẫu HQ/2002-KNQ)

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 3028/HQBD-GSQL ngày 27/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo vướng mắc việc xác nhận vào ô 25 tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan (mẫu HQ/2002-KNQ) tại các tờ khai còn tồn hàng hóa theo thời hạn hợp đồng gửi kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc xác nhận hàng đến cửa khẩu xuất tại ô 25 tờ khai hàng nhập, xuất kho ngoại quan (mẫu HQ/2002-KNQ) theo hướng dẫn tại Thông tư 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính.

Việc xác nhận chỉ thực hiện đối với các tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan mẫu HQ/2002-KNQ có thời gian xuất kho sau ngày Thông tư 183/2012/TT-BTC có hiệu lực.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5354/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5354/TCHQ-GSQL

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206907