• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dược


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn luật dược

 

Công văn 536/QLD-KD năm 2020 về công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 536/QLD-KD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 536/QLD-KD
V/v công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 48 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Phiếu trình số 295/QLD-KD ngày 11/03/2019 và Phiếu trình số 323/QLD-KD ngày 16/03/2020;

Căn cứ Công văn số 409/QLD-KD ngày 27/03/2019 của Cục Quản lý Dược gửi Văn phòng Bộ về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược;

Cục Quản lý Dược kính chuyển Văn phòng Bộ thông tin về cơ sở đủ điều kiện cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam (theo Phụ lục đính kèm Công văn này) để công bố tại Thư mục “Công bố thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dược” (tiểu thư mục: “Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam”) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Văn phòng Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, KD (L).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC VÀO VIỆT NAM
(Đính kèm Công văn số 536/QLD-KD ngày 29/4/2020 của Cục Quản lý Dược)

TT

Thông tin liên quan đến cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu

Thông tin liên quan đến cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Thông tin về quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Ngày cập nhật thông tin

Tên cơ quan

Đa chỉ

Thông tin liên h

Tên cơ sở

Địa điểm kinh doanh

Phạm vi kinh doanh tại nước sở tại

Thông tin liên hệ

1

Cơ quan Qun lý Dược Vương Quốc B (The Federal Agency for Medicines and Health Products)

Eurostation II, Victor Hortalplein 40/40, 1060 Brussels (Belgium)

Eurostation II, Victor Hortalplein 40/40, 1060 Brussels (Belgium)

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium

Sản xuất thuốc, Phân phối thuốc, Xuất khẩu thuốc

Người đại diện để liên hệ: Johan De Winter

Số điện thoại: +32 14 603740

Địa chỉ email: JDWINTER@ its.jnj.com

Belgium

26/11/2019

 

Điều 5. Sửa đổi một số điều của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật dược
...

48. Điều 91 được sửa đổi, bổ sung như sau:
...

e) Cơ sở cung cấp thuốc nhập khẩu theo quy định tại các Điều 67, 73 và khoản 1 Điều 74 của Nghị định này không phải thực hiện quy định tại khoản này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 536/QLD-KD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 536/QLD-KD
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441890