• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Công văn 53691/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế khi hạch toán các khoản phụ cấp cho thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát bán chuyên trách tại quỹ tín dụng nhân dân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 53691/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53691/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Hiệp hội quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 105A, Nhà M3-M4, Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;
MST: 0104074944

Trả lời công văn số 61/CV-HHQTD ngày 08/07/2016 của Hiệp hội quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam hỏi về việc hạch toán các khoản phụ cấp cho thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát bán chuyên trách tại quỹ tín dụng nhân dân (sau đây viết tắt là QTDND), Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Ngh định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư s 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

"2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

...2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

...d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điu hành sản xuất, kinh doanh."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp các thành viên bán chuyên trách hội đồng quản trị, ban kiểm soát của QTDND nếu có trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh thì các khoản thù lao trả cho các thành viên này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Hiệp hội quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2). (5,3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 53691/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 16/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 53691/CT-TTHT

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329858