• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Công văn 5388/BHXH-CSYT năm 2015 hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 5388/BHXH-CSYT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5388/BHXH-CSYT
V/v hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

 

Để thống nhất giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam (sau đây viết tắt là BHXH tnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu; xác định tuyến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Từ ngày 01/01/2016, việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, xác định tuyến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT, lưu ý một số vấn đề sau:

a) Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có phòng khám đa khoa, tuyến chuyên môn kỹ thuật được xác định theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của B Y tế quy định chi tiết phn tuyến chuyên môn kỹ thuật. Việc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

b) Đối với các trường hợp hẹn khám lại: Căn cứ phân tuyến chuyên môn, danh Mục dịch vụ k thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, BHXH các tỉnh thống nhất với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các trường hợp được hẹn khám lại theo yêu cầu chuyên môn. Đề nghị cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chuyên môn theo nguyên tắc chỉ đạo tuyến và chuyển người bệnh về tuyến dưới tiếp tục theo dõi, Điều trị; từ chối thanh toán đối với các trường hợp tuyến dưới có đủ Điều kiện khám và Điều trị nhưng vẫn được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên hẹn khám lại.

2. Khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện từ ngày 01/01/2016

a) Người có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc tại phòng khám đa khoa hoặc tại bệnh viện tuyến huyện được lựa chọn một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện nêu trên trong cùng địa bàn tỉnh để khám bệnh, chữa bệnh mà không cần có giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh; được đảm bảo quyền lợi BHYT như đối với các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật.

b) Đối với bệnh viện tư nhân năm 2015 đã thống nhất thanh toán theo mức giá tương đương bệnh viện hạng II: năm 2016 tiếp tục thực hiện như năm 2015, xác định là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh và không thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông tuyến. Trường hợp bệnh viện đề nghị thanh toán theo mức giá tương đương bệnh viện hạng III, BHXH tỉnh tổng hợp, báo cáo BHXH Việt Nam xem xét giải quyết.

c) Người có thẻ BHYT đã được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương nhưng tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện, tuyến xã: cơ quan BHXH tạm thời chưa thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ BHYT như đối với các trường hợp tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương (trừ các đối tượng có thẻ BHYT được ghi mã K1, K2, K3; các trường hợp cấp cứu; có giấy tạm trú, đi công tác, học tập).

3. Phân cấp tổ chức thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với BHXH cấp huyện

Giám đốc BHXH tnh căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 3 Quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và tình hình thực tế tại địa phương để quyết định việc phân cấp cho BHXH cấp huyện ký và tổ chức thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã và tuyến huyện quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 40/2015/TT-BYT.

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tương đương tuyến huyện không có phòng khám đa khoa theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong một số trường hợp

a) Người có thẻ BHYT đang Điều trị nội trú nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng vào ngày 31/12/2015: BHXH các tỉnh thống nhất với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục giải quyết quyền lợi BHYT cho đến khi người bệnh Điều trị ra viện. Đồng thời hướng dẫn để người bệnh khẩn trương mua thẻ BHYT có giá trị sử dụng trong năm 2016.

b) Người bệnh Điều trị nội trú vào viện trong năm 2015, ra viện trong năm 2016:

- Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến: mức hưởng BHYT xác định theo tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại thời Điểm người bệnh vào Điều trị nội trú.

- Trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm 2015: người bệnh ch thực hiện cùng chi trả các chi phí khám bệnh, chữa bệnh phát sinh từ 01/01/2016 đến hết đợt Điều trị. Chi phí cùng chi trả này được tổng hợp để lũy kế làm cơ sở xác định Điều kiện không cùng chi trả trong năm 2016.

c) Trường hợp vào viện cấp cứu ngoại trú nhưng chua kịp xuất trình thẻ BHYT trước khi ra viện (hoặc chuyển tuyến hoặc tử vong sau vài giờ): BHXH các tỉnh thống nhất với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ tạm thu tiền viện phí và hẹn người bệnh (hoặc người nhà, người giám hộ...) mang thẻ BHYT đến để giải quyết quyền lợi BHYT cho người bệnh theo quy định.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Giám đốc BHXH các tỉnh có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương thực hiện một số việc cụ thể như sau:

a) Mã hóa danh Mục dùng chung tại tỉnh và danh Mục sử dụng tại mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đúng các quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015; Chủ đng thực hiện ánh xạ tự động dữ liệu đã được mã hóa theo các quy định tại Quyết định số 2182/QĐ-BYT sang các quy định tại Quyết định số 5084/QĐ-BYT nói trên.

b) Đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp phần mềm quản lý bệnh viện Điều chỉnh việc trích xuất dữ liệu đầu ra theo quy định tại Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế về việc trích xuất đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT, đảm bảo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp và liên thông dữ liệu thông tin theo các Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3 ngay khi bệnh nhân ra viện theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 205/TB-VPCP ngày 23/6/2015 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời có lộ trình cụ thể để cung cấp dữ liệu, thông tin theo Bng 4, Bảng 5 kèm theo Công văn số 9324/BYT-BH nói trên.

Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để có hướng chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: TCKT, KT, DVT, KTNB, TTTT;
- Lưu: VT, CSYT (5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

- Điểm này bị bãi bỏ bởi Khoản 4 Công văn 943/BHXH-CSYT năm 2016

Ngày 25/02/2016 Bộ Y tế có Công văn số 978/BYT-BH về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 978/BYT-BH nêu trên, đồng thời thực hiện một số nội dung sau:
...
4. Công văn này bãi bỏ Điểm b Khoản 1 ... Công văn số 5388/BHXH-CSYT ngày 31/12/2015 của BHXH Việt Nam hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện thực hiện chính sách BHYT.

Xem nội dung VB
Điểm này bị bãi bỏ bởi Khoản 4 Công văn 943/BHXH-CSYT năm 2016
- Điểm này bị bãi bỏ bởi Khoản 4 Công văn 943/BHXH-CSYT năm 2016

Ngày 25/02/2016 Bộ Y tế có Công văn số 978/BYT-BH về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 978/BYT-BH nêu trên, đồng thời thực hiện một số nội dung sau:
...
4. Công văn này bãi bỏ ... Điểm b, Khoản 2 Công văn số 5388/BHXH-CSYT ngày 31/12/2015 của BHXH Việt Nam hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện thực hiện chính sách BHYT.

Xem nội dung VB
Điểm này bị bãi bỏ bởi Khoản 4 Công văn 943/BHXH-CSYT năm 2016
- Điểm này bị bãi bỏ bởi Khoản 4 Công văn 943/BHXH-CSYT năm 2016

Ngày 25/02/2016 Bộ Y tế có Công văn số 978/BYT-BH về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 978/BYT-BH nêu trên, đồng thời thực hiện một số nội dung sau:
...
4. Công văn này bãi bỏ ... Điểm c, Khoản 2 Công văn số 5388/BHXH-CSYT ngày 31/12/2015 của BHXH Việt Nam hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện thực hiện chính sách BHYT.

Xem nội dung VB
Điểm này bị bãi bỏ bởi Khoản 4 Công văn 943/BHXH-CSYT năm 2016
Điều 3. Trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện
...

3. Bảo hiểm xã hội huyện

a) Xác định và trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục quốc dân và các đơn vị đủ điều kiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch số 41/2014/TT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, được BHXH tỉnh phân cấp quản lý thu BHYT.

b) Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT với các cơ sở y tế tuyến xã, tuyến huyện và tương đương quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT (trừ các bệnh viện tư nhân).

c) Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với các hồ sơ do BHXH tỉnh phê duyệt chuyển về.

d) Giám định và thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với các hồ sơ có chi phí đề nghị thanh toán không quá 10 triệu đồng cho một lần khám bệnh, chữa bệnh; Giám định và trả lời kết quả giám định theo yêu cầu của BHXH tỉnh, BHXH huyện khác.

đ) Cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm cho người tham gia BHYT của các đơn vị được BHXH tỉnh phân cấp quản lý thu BHYT.

e) BHXH huyện được phân cấp thực hiện các nội dung quy định tại Điểm b và d, Khoản 3 Điều này khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có ít nhất 01 cán bộ làm công tác giám định có trình độ từ trung cấp y hoặc trung cấp dược trở lên;

- Có 01 cán bộ kế toán được phân công theo dõi công tác thanh, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã và tương đương

1. Trạm y tế xã, phường, thị trấn;

2. Trạm xá, trạm y tế, phòng y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức;

3. Phòng khám bác sỹ gia đình tư nhân độc lập;

4. Trạm y tế quân - dân y, Phòng khám quân - dân y, Quân y đơn vị cấp tiểu đoàn và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương

1. Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

2. Trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; Trung tâm y tế huyện có phòng khám đa khoa;

3. Phòng khám đa khoa; phòng khám đa khoa khu vực;

4. Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc các Bộ, Ngành hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các Bộ, Ngành;

5. Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;

6. Bệnh viện y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;

7. Phòng Y tế, Bệnh xá trực thuộc Bộ Công an, Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

8. Trung tâm y tế quân - dân y, Bệnh xá quân y, Bệnh xá quân - dân y, Bệnh viện quân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, bệnh viện quân - dân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Các tuyến chuyên môn kỹ thuật
...

4. Tuyến xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là tuyến 4) bao gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

a) Trạm y tế xã, phường, thị trấn;

b) Trạm xá, trạm y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức;

c) Phòng khám bác sỹ gia đình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5388/BHXH-CSYT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 31/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5388/BHXH-CSYT

3.271

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
300214