• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

 

Công văn 5397/VPCP-QHQT năm 2014 giải quyết vướng mắc của công ty thành viên của Vinaincon khi tham gia gói thầu Dự án do Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5397/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5397/VPCP-QHQT
V/v giải quyết vướng mắc của các công ty thành viên của Vinaincon khi tham gia các gói thầu Dự án do WB và ADB tài trợ.

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp.

Xét kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 4684/BCT-TCNL ngày 30 tháng 5 năm 2014 về giải quyết vướng mắc của các công ty thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (Vinaincon) khi tham gia các gói thầu Dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, ý kiến đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương chỉ đạo các công ty thành viên của Vinaincon thực hiện đúng quy định của pháp luật đấu thầu của Việt Nam và quy định của các nhà tài trợ vốn ODA và vốn vay ưu đãi khi tham gia đấu thầu các dự án có sử dụng nguồn vốn của các nhà tài trợ này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5397/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 17/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5397/VPCP-QHQT

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240116