• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Bồi thường hỗ trợ tái định cư

 

Công văn 5406/VPCP-KTN năm 2015 về báo cáo rà soát kết quả thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5406/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5406/VPCP-KTN
V/v báo cáo rà soát kết quả thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- B Kế hoạch và Đầu tư;
- B Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bn số 4379/BC-BNN-KTHT ngày 04 tháng 6 năm 2015, ý kiến của các Bộ: Công Thương (văn bản số 6090/BCT-TTH ngày 22 tháng 6 năm 2015), Tài chính (văn bản s 8330/BTC-ĐT ngày 22 tháng 6 năm 2015), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2587/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26 tháng 6 năm 2015) về báo cáo kết quả rà soát các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các dự án thành phần thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và tiến độ hoàn thành toàn bộ Dự án vào tháng 12 năm 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý nội dung báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.

Về các kiến nghị, cụ thể như sau:

1. Các Bộ, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại các Thông báo số 446/TB-VPCP ngày 28 tháng 11 năm 2014 và số 172/TB-VPCP ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

2. Để kết thúc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn la vào ngày 31 tháng 12 m 2015, yêu cầu Ủy ban nhân dân các tnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu tp trung triển khai các nhiệm vụ sau:

- Hoàn thành các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với tổng vốn đầu tư là 888 t đồng, trong đó: Tỉnh Sơn La: 707 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên: 162 tỷ đồng, tỉnh Lai Châu: 19 tỷ đồng;

- Hoàn thành 234 dự án đang thi công d dang và các dự án đã hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, bao gồm: 195 dự án đang thi công dở dang với tổng giá trị là 2.180 tỷ đng, trong đó tỉnh Sơn La có 150 dự án với tổng giá trị là 1.392 tỷ đồng, 35 dự án với tng giá trị là 608 tỷ đồng của tỉnh Điện Biên và 10 dự án với tổng giá trị là 180 tỷ đồng của tỉnh Lai Châu; 39 dự án đã hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, với tổng vn đầu tư 526 tỷ đồng, trong đó có 12 dự án với vn đầu tư là 36 tỷ đồng của tỉnh Sơn La, 27 dự án với vốn đầu tư là 490 tỷ đng của tỉnh Điện Biên;

- Hoàn thành quyết toán toàn bộ dự án trong quý I/2016, với tổng vốn đầu tư còn lại là 13.481 tỷ đồng, bao gồm: Tnh Sơn La: 8.351 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên: 3.617 tỷ đồng, tỉnh Lai Châu: 1.513 tỷ đồng.

3. Về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của các địa phương tại văn bản nêu trên:

- Đối với các công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần sa chữa, khắc phục: Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và Ủy ban nhân dân các tnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: số 446/TB-VPCP ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ, số 77/TTg-KTN ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và số 4321/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ;

- Về sử dụng nguồn vốn còn dư của Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La đã được phân bổ cho tnh Điện Biên để san ủi, tạo mặt bằng đồng ruộng tại một số công trình thủy lợi: Ủy ban nhân dân tnh Điện Biên thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 77/TTg-KTN ngày 15 tháng 01 năm 2015;

- Về việc bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản hình thành sau ngày 22 tháng 12 năm 2004: Bộ Tài chính thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 77/TTg-KTN ngày 15 tháng 01 năm 2015;

- Về bổ sung 04 dự án thành phần của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 875/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2014 và văn bản số 172/TB-VPCP ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ
: CT, XD, TNMT;
- Các thành viên BCĐNN Dự án TĐ Sơn La;
- Tập đoàn Điện Lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ
Cổng TTĐT,
các vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3
b)Tn 53

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5406/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 13/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5406/VPCP-KTN

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287595