• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 5409/TCT-KK năm 2017 về xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5409/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5409/TCT-KK
V/v xử lý hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3008/CT-TTHT ngày 02/10/2017 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc hoàn trả khoản thu ngân sách nộp thừa. Về việc này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

- Căn cứ Khoản 5 Điều 28, Điều 33, Điều 57, Khoản 2 Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;

- Căn cứ Điều 25 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hà Nam, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam xem xét hồ sơ thực tế và quy định hiện hành đ xác định lại số thuế đủ điều kiện được hoàn, số thuế đã hoàn, s tiền thu hồi hoàn đã nộp, số đã nộp thừa (nếu có) của Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên (Việt Nam). Trường hợp Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên (Việt Nam) đđiều kiện, thủ tục thuộc trường hợp hoàn nộp thừa, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện:

- Hướng dẫn Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên (Việt Nam) thực hiện thủ tục hoàn trả số tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 57, Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước hoàn trả số tiền thuế nộp thừa theo nguyên tắc: Nguồn tiền hoàn trả số tiền thu hồi hoàn thuế GTGT đã nộp thừa được chi từ nguồn thu hồi hoàn thuế GTGT năm hiện hành. Nguồn hoàn trả số tiền chậm nộp đã nộp thừa (nếu có) được hoàn trả từ NSNN theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TCT;
- KBNN;
- Vụ: PC CS;
- Lưu: VT. KK2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5409/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 23/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5409/TCT-KK

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368933