• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 5412/VPCP-QHQT năm 2014 điều chỉnh tỷ lệ tài trợ từ nguồn vốn IDA cho gói thầu xây lắp của Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5412/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5412/VPCP-QHQT
V/v điều chỉnh tỷ lệ tài trợ từ nguồn vốn IDA cho các gói thầu xây lắp của Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh tỷ lệ tài trợ từ nguồn vốn IDA cho các gói thầu xây lắp của Dự án “Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), ý kiến đóng góp của: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 4338/NHNN-HTQT ngày 19 tháng 6 năm 2014); Bộ Tài chính (công văn số 8929/BTC-QLN ngày 02 tháng 7 năm 2014); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4303/BKHĐT-KTĐN ngày 07 tháng 7 năm 2014), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh phần vốn IDA tài trợ cho các gói thầu xây lắp của Dự án “Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng” từ 85% lên thành 100% với chi phí tăng thêm khoảng 18,874 triệu USD.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm phê duyệt việc điều chỉnh và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn tất việc sửa đổi Hiệp định tài trợ cho Dự án theo quy định hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cần đề xuất phương án sử dụng số vốn dư từ nguồn IDA chưa được phân bổ trong Dự án phù hợp với quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Các Vụ TH, KTTH, KTN, V.III
TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5412/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 18/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5412/VPCP-QHQT

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240117