• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 54142/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hóa đơn trả lại hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 54142/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54142/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH VKX
(Địa chỉ: Số 139 đường Ngọc Hồi, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội)
MST: 0100113839

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 82/VKX ngày 11/07/2016 của Công ty TNHH VKX hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.8, Điểm 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

“2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

Căn cứ tiết b, Điểm 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

“b) Hồ sơ khai bổ sung

- Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chnh;

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

Căn cứ tiết b Điểm 3 công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng Cục thuế hướng dẫn một số vướng mắc về kê khai và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH VKX đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, bên bán và bên mua đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Sau đó, bên bán và bên mua phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại một phần hay toàn bộ hàng hóa, điều chỉnh giá trị hàng hóa bán ra thì phải lập hóa đơn trả lại hàng hóa đồng thời điều chỉnh lại hồ sơ khai thuế theo quy định.

C th: Tháng 05/2016 Công ty TNHH VKX (VKX) xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty TNHH LG Electronics VN (LGE) với tổng giá trị hóa đơn bán ra là 625.856.000 đồng (trong đó giá trị hàng hóa là 568.960.000 đồng và giá trị thuế GTGT là 56.896.000 đồng). Hóa đơn này đã được hai bên kê khai thuế theo quy định.

Tháng 7/2016 bên Công ty LGE phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng nên trả lại hàng cho VKX. Công ty LGE xuất hóa đơn trả lại hàng với tổng giá trị hóa đơn là 625.856.000 đồng (trong đó giá trị hàng hóa là 568.960.000 đồng và giá trị thuế GTGT là 56.896.000 đồng). Căn cứ hóa đơn trả lại hàng hai Công ty điều chỉnh lại hồ sơ khai thuế tại kỳ tính thuế tháng 07/2016 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2016.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH ,VKX biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 54142/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 18/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 54142/CT-TTHT

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329812