• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 5418/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý vốn hỗ trợ Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5418/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5418/VPCP-KTTH
V/v xử lý vốn hỗ trợ Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3424/BKHĐT-QLKKT ngày 03 tháng 6 năm 2014; ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 8635/BTC-ĐT ngày 27 tháng 6 năm 2014), Công Thương (văn bản số 5409/BCT-KH ngày 17 tháng 6 năm 2014) về việc hỗ trợ vốn ngân sách trung ương đầu tư hạ tầng thiết yếu Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với Bộ Tài chính về việc ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Lào Cai tối đa không quá 70 tỷ đồng (bảy mươi tỷ đồng) để đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Tằng Loỏng theo cơ chế hỗ trợ hạ tầng cho Khu công nghiệp thứ 2 theo Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xử lý cụ thể theo quy định. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan và địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: KTN, TKBT, TH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5418/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 18/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5418/VPCP-KTTH

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240076