• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5422/VPCP-KGVX bổ sung Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5422/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5422/VPCP-KGVX
V/v bổ sung Chương trình công tác năm 2014 của UBQG

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Xét đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tại văn bản số 543/LHH-BQLDA ngày 07 tháng 7 năm 2014, về việc đề xuất bổ sung hoạt động tổ chức Hội thảo “Xây dựng hệ thống cộng đồng bền vững trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS” vào Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia, đồng ý bổ sung hoạt động nêu trên theo đề nghị của VUSTA vào Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban Quốc gia.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để VUSTA và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo này bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các thành viên UBQG;
- C56, Bộ Công an;
- Cục p/c HIV/AIDS Bộ Y tế;
- Cục p/c tệ nạn xã hội, Bộ LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP;
các Vụ: TH, KHTC, QHQT, KGVX, Cục QT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5422/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 18/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5422/VPCP-KGVX

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240077