• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

 

Công văn 5424/BHXH-TCKT năm 2014 về hợp tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống Vietinbank do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 5424/BHXH-TCKT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 5424/BHXH-TCKT
V/v hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống Vietinbank.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, thành phố Cần Thơ, Khánh Hòa, Bình Thuận, Tiền Giang.

 

Ngày 26/12/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đã ký Hợp đồng nguyên tắc số 17250/BHXH-NHCT65 về hợp tác thu, thu nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giữa BHXH Việt Nam và Vietinbank (gửi kèm Văn bản này). Để triển khai thực hiện Hợp đồng nguyên tắc số 17250/BHXH-NHCT65, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. BHXH tỉnh căn cứ vào Hợp đồng số 17250/BHXH-NHCT65 chủ động phối hợp với chi nhánh Vietinbank (Phụ lục số 01 kèm theo Hợp đồng số 17250/BHXH-NHCT65) để ký Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietinbank trên địa bàn toàn tỉnh theo Hợp đồng mẫu gửi kèm Văn bản này.

2. BHXH tỉnh thực hiện và hướng dẫn BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là BHXH huyện) thực hiện một số công việc sau:

a) BHXH tỉnh, BHXH huyện thống nhất với chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” danh sách các doanh nghiệp do BHXH tỉnh, BHXH huyện quản lý thu theo phân cấp tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu số 01 kèm theo Hợp đồng mẫu).

Lưu ý:

- Danh sách này bao gồm cả các doanh nghiệp do BHXH tỉnh, BHXH huyện quản lý thu đang mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietinbank ngoài chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” trên cùng địa bàn tỉnh, huyện.

- BHXH tỉnh, BHXH huyện không lập danh sách đối với các doanh nghiệp đã mở tài khoản tiền gửi thanh toán và thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

- Trong thời gian thực hiện, nếu có thay đổi danh sách các doanh nghiệp đã thống nhất giữa BHXH tỉnh, BHXH huyện và chi nhánh Vietinbank trên địa bàn thì các bên có trách nhiệm thông báo cho nhau biết để phối hợp điều chỉnh danh sách.

b) Mở và sử dụng tài khoản

- BHXH tỉnh sử dụng tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” đã mở tại chi nhánh Vietinbank (Phụ lục số 01 kèm theo Hợp đồng số 17250/BHXH-NHCT65) để nhận tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp do BHXH tỉnh quản lý theo phân cấp tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietinbank và tiền thu của BHXH huyện thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN chuyển về.

- BHXH huyện mở mới 01 (một) tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” tại chi nhánh Vietinbank (Phụ lục số 02 kèm theo Hợp đồng số 17250/BHXH-NHCT65) để nhận tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp do BHXH huyện quản lý thu theo phân cấp tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietinbank.

- BHXH tỉnh, BHXH huyện thông báo cho nhau và thông báo cho các doanh nghiệp theo danh sách đã thống nhất với chi nhánh Vietinbank số hiệu tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tại chi nhánh Vietinbank và yêu cầu các doanh nghiệp này từ ngày 01/02/2015 nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản mới.

- Việc quản lý và sử dụng tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”'được thực hiện theo đúng các quy định tại Hợp đồng số 17250/BHXH-NHCT65, Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đã ký giữa BHXH tỉnh và chi nhánh Vietinbank và văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

c) Để triển khai thực hiện việc phối hợp thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, trên cơ sở danh sách các doanh nghiệp đã thống nhất với chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”, BHXH tỉnh, BHXH huyện xác định ngay số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 02/2015 của doanh nghiệp (Mẫu số 01 kèm theo Hợp đồng số 17250/BHXH-NHCT65) để sau khi ký hợp đồng gửi cho chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp chuyển tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện.

3. Tổ chức thực hiện

a) Các tỉnh, huyện không có tên tại Phụ lục số 01, 02, 03 kèm theo Hợp đồng số 17250/BHXH-NHCT65 không thuộc phạm vi thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản này.

b) BHXH tỉnh thực hiện ký Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN với chi nhánh Vietinbank (Mẫu số 01 kèm theo Công văn này), xong trước ngày 15/01/2015.

c) BHXH tỉnh sao gửi BHXH huyện Hợp đồng số 17250/BHXH-NHCT65, Văn bản này và Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN giữa BHXH tỉnh và chi nhánh Vietinbank; triển khai, hướng dẫn BHXH huyện thực hiện đầy đủ, đúng nội dung quy định tại các Điều, Khoản của Hợp đồng số 17250/BHXH-NHCT65 và Văn bản này.

d) BHXH huyện thực hiện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” theo hướng dẫn của BHXH tỉnh và Văn bản này, xong trước ngày 20/01/2014.

e) Thời gian thực hiện hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietinbank: 06 tháng, bắt đầu từ ngày 01/02/2015 đến hết ngày 31/7/2015. Sau 06 tháng BHXH tỉnh phối hợp với chi nhánh Vietinbank trên địa bàn đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 02/7/2015.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (Ban Tài chính - Kế toán) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo)
- Các PTGĐ;
- Vietinbank (để phối hợp thực hiện);
- Ban Thu;
- Lưu: VT, TCKT (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

HỢP ĐỒNG MẪU

HỢP TÁC THU, THU NỢ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ……………
VÀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG……………..

Số        /BHXH-NHCT

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18/02/2008 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ngân hàng nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh;

Căn cứ thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 về việc hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Hôm nay, ngày      tháng      năm      , tại ……………chúng tôi gồm có:

I. Bảo hiểm xã hội tỉnh…………

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Người đại diện:

Chức vụ:

II. Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam tham gia thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh..., bao gồm:

1. Chi nhánh mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” cho Bảo hiểm xã hội tỉnh...: Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương ...

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Người đại diện:

Chức vụ:

2. Các chi nhánh khác tham gia thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Phụ lục số 01 kèm theo Hợp đồng này)

Bảo hiểm xã hội tỉnh... và các Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam nói trên thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng này theo các điều kiện và điều khoản dưới đây.

Điều 1. Một số từ viết tắt

1. BHXH: Bảo hiểm xã hội.

2. BHYT: Bảo hiểm y tế.

3. BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp

4. Vietinbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

5. Tỉnh: Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Huyện: Quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

7. Cơ quan BHXH gồm:

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Bảo hiểm xã hội huyện.

8. Hệ thống Vietinbank gồm:

- Hội sở chính;

- Chi nhánh Vietinbank.

Điều 2. Phạm vi thực hiện

1. Thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh Vietinbank trên địa bàn tỉnh.

2. Không thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các huyện thuộc tỉnh chưa có chi nhánh Vietinbank.

Điều 3. Nội dung thực hiện

1. Chi nhánh Vietinbank phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh Vietinbank thực hiện nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của cơ quan BHXH mở tại chi nhánh Vietinbank đúng thời gian, đúng số tiền phải đóng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển sang.

2. Chi nhánh Vietinbank thực hiện trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp mở tại chi nhánh Vietinbank chuyển nộp vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của cơ quan BHXH số tiền truy thu, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN theo quyết định của cấp có thẩm quyền quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

3. Chi nhánh Vietinbank phối hợp cung cấp cho cơ quan BHXH các thông tin chung về doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và tình hình thực hiện nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh Vietinbank theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Hợp đồng này.

4. Chi nhánh Vietinbank tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh Vietinbank vay vốn để nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật và quy định của Vietinbank.

Điều 4. Phối hợp thực hiện

1. Cơ quan BHXH và chi nhánh Vietinbank nơi cơ quan BHXH mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” thống nhất danh sách các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh Vietinbank theo phân cấp quản lý thu tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH (Mẫu số 01 kèm theo Hợp đồng này).

Danh sách này bao gồm cả doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Danh sách này không bao gồm các doanh nghiệp đã mở tài khoản tiền gửi thanh toán và thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Trong thời gian thực hiện, nếu có thay đổi danh sách các doanh nghiệp đã thống nhất giữa cơ quan BHXH chi nhánh Vietinbank trên địa bàn thì hai bên có trách nhiệm thông báo cho nhau biết để phối hợp điều chỉnh danh sách.

2. Đối với doanh nghiệp do BHXH tỉnh, BHXH huyện quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN mở tài khoản tiền gửi tại các chi nhánh Vietinbank trên cùng địa bàn tỉnh, huyện ngoài chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” thực hiện nộp tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN về chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”.

Chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” có trách nhiệm tổng hợp danh sách các doanh nghiệp do BHXH tỉnh, huyện quản lý thu theo quy định đang mở tài khoản thanh toán tại các chi nhánh Vietinbank thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN trên cùng địa bàn tỉnh, huyện.

3. Hàng tháng, BHXH tỉnh, BHXH huyện gửi 01 bản Thông báo số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp theo danh sách đã thống nhất cho chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” (Mẫu số 01 kèm theo Hợp đồng nguyên tắc) để phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp chuyển tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện.

Chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” có trách nhiệm thông báo cho các chi nhánh Vietinbank trên cùng địa bàn tỉnh, huyện về số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh.

4. Đối với các doanh nghiệp bị xử phạt theo quyết định của cấp có thẩm quyền, chi nhánh Vietinbank nơi doanh nghiệp mở tài khoản thực hiện trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp chuyển nộp vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của cơ quan BHXH theo đúng quy định hiện hành và Hợp đồng này. Hồ sơ làm cơ sở để chi nhánh Vietinbank thực hiện trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của các doanh nghiệp là quyết định buộc trích tiền truy nộp vào quỹ BHXH của cấp có thẩm quyền và quyết định này thay cho lệnh chuyển tiền của chủ tài khoản để trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp nộp vào quỹ BHXH.

5. Hàng tháng, khi kết thúc tháng, chi nhánh Vietinbank nơi cơ quan BHXH mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” lập, gửi báo cáo tình hình thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN và trích tiền truy nộp vào quỹ BHXH, tiền phạt của các doanh nghiệp đã thống nhất danh sách theo quy định tại Khoản 1 Điều này (Mẫu số 02 kèm theo Hợp đồng nguyên tắc) cho cơ quan BHXH theo phân cấp quản lý thu để đối chiếu, tổng hợp.

6. Đối với các doanh nghiệp chậm nộp, chưa nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của cơ quan BHXH, chi nhánh Vietinbank cung cấp các thông tin chung về doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi tại chi nhánh Vietinbank theo quy định chung của pháp luật; tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp vay vốn để nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật và quy định của Vietinbank.

7. Cơ quan BHXH phối hợp với chi nhánh Vietinbank để được hỗ trợ về công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

Điều 5. Mở và sử dụng tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”

1. BHXH tỉnh: Sử dụng tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” đã mở tại chi nhánh Vietinbank để: Nhận tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, trích tiền truy nộp vào quỹ BHXH, tiền phạt từ tài khoản tiền gửi thanh toán của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi giao dịch tại chi nhánh Vietinbank do BHXH tỉnh quản lý, trực tiếp thu; nhận tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN và lãi từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” mở tại chi nhánh Vietinbank của BHXH huyện thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN chuyển về.

2. BHXH huyện: Mở mới 01 (một) tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” tại chi nhánh Vietinbank (Phụ lục số 02 kèm theo Hợp đồng nguyên tắc) để nhận tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp do BHXH huyện quản lý thu theo phân cấp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietinbank.

a) Nội dung tài khoản: Tài khoản này phản ánh số tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN; tiền trích truy nộp vào quỹ BHXH và tiền phạt đối với các doanh nghiệp do BHXH huyện quản lý thu theo phân cấp tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH , mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietinbank trên cùng địa bàn huyện; lãi tài khoản tiền gửi thu BHXH do chi nhánh Vietinbank trả.

Bên Có phản ánh:

- Số tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietinbank.

- Số tiền trích truy nộp vào quỹ BHXH, tiền phạt của doanh nghiệp mà tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietinbank theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Số tiền lãi nhận được từ số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” do chi nhánh Vietinbank trả.

Bên Nợ phản ánh:

- Số tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN; số tiền trích truy nộp vào quỹ BHXH; tiền phạt; lãi tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện chuyển về BHXH tỉnh.

- Chuyển về một tài khoản khác (trong trường hợp thoái trả các khoản thu đã nộp vào “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện) khi có lệnh bằng văn bản của Giám đốc BHXH tỉnh.

Số dư: Tài khoản này có số dư bên Có, phản ánh số tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, số tiền trích truy nộp, số tiền phạt từ tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp; lãi tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện chưa chuyển về BHXH tỉnh.

BHXH huyện không được sử dụng số tiền trên tài khoản này vào bất cứ mục đích nào khác ngoài các nội dung nêu trên.

b) Chủ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện phải đăng ký sử dụng dịch vụ tra cứu số dư, “Chương trình kết nối thanh toán” để tiếp nhận thông tin về số dư, các giao dịch chuyển tiền trên tài khoản tiền gửi của đơn vị mình.

3. Quản lý và sử dụng tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” thực hiện theo quy định tại Thỏa thuận liên ngành số 1058/LN-BHXH-NHCTVN ngày 27/02/2012 về việc quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống Vietinbank và văn bản hướng dẫn thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của BHXH Việt Nam.

Điều 6. Quy định về chuyển tiền thu từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH cấp dưới về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH cấp trên

1. Quy định chuyển tiền thu từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh

a) Khi số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện đến cuối các ngày làm việc đạt định mức số dư theo thông báo của BHXH Việt Nam thì chi nhánh Vietinbank tự động chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh (sau khi để lại số dư tối thiểu 01 triệu đồng).

Tại thời điểm ký Hợp đồng này, định mức số dư đối với tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện là 100 triệu đồng. Khi có sự thay đổi về định mức số dư, BHXH Việt Nam có thông báo gửi Vietinbank, Vietinbank có trách nhiệm thông báo và triển khai thực hiện trong toàn hệ thống.

b) Vietinbank được tự động chuyển tiền từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH cấp huyện về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH cấp tỉnh theo quy định tại Hợp đồng này không cần có lệnh chuyển tiền của Chủ tài khoản.

2. Quy định chuyển tiền thu từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh về tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam mở tại Vietinbank Chi nhánh thành phố Hà Nội

Thực hiện theo quy định tại Thỏa thuận liên ngành số 1058/LN-BHXH-NHCTVN và văn bản hướng dẫn thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của BHXH Việt Nam.

3. Vietinbank cài đặt trong toàn hệ thống chương trình chuyển tiền tự động một chiều từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh về tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam vào cuối giờ các ngày làm việc theo định mức số dư quy định tại Khoản 1, 2 Điều này theo nguyên tắc chuyển tiền tự động từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện về “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh trước khi chuyển tiền tự động từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh về tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam.

4. Trường hợp số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện đến cuối ngày làm việc cuối cùng của tuần, tháng không đạt định mức số dư theo thông báo của BHXH Việt Nam thì chi nhánh Vietinbank thực hiện chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh về tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam (sau khi để lại số dư tối thiểu theo quy định đối với tài khoản từng cấp).

Riêng các ngày 30 và 31 tháng 12 của năm, Vietinbank thực hiện chuyển tiền nhiều lần trong ngày khi số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện đạt định mức số dư quy định tại Khoản 1, 2 Điều này, đến cuối ngày chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH cấp dưới về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH cấp trên (sau khi để lại số dư tối thiểu theo quy định đối với tài khoản từng cấp).

Điều 7. Trách nhiệm cơ quan BHXH

1. BHXH tỉnh, BHXH huyện thống nhất với chi nhánh Vietinbank nơi cơ quan BHXH mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” danh sách các doanh nghiệp theo phân cấp quản lý thu mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh Vietinbank trên địa bàn tỉnh, huyện.

2. Cung cấp cho chi nhánh Vietinbank nơi cơ quan BHXH mở tài khoản Thông báo số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp .

3. Thực hiện đầy đủ mọi quy định, thủ tục về mở, sử dụng tài khoản, giao dịch theo đúng quy định hiện hành của chi nhánh Vietinbank.

4. Phối hợp với chi nhánh Vietinbank thực hiện đầy đủ, đúng các quy định tại Thỏa thuận liên ngành số 1058/LN-BHXH-NHCTVN và Hợp đồng này.

5. Yêu cầu chi nhánh Vietinbank cung cấp các thông tin chung của các doanh nghiệp khi cần thiết.

6. Yêu cầu chi nhánh Vietinbank hỗ trợ công nghệ thông tin để cơ quan BHXH quản lý dữ liệu thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

7. Yêu cầu chi nhánh Vietinbank bồi thường những thiệt hại nếu chi nhánh Vietinbank để xảy ra sai sót, vi phạm lợi dụng tiền trên tài khoản tiền gửi của cơ quan BHXH.

8. Chịu trách nhiệm về thiệt hại do lỗi của cơ quan BHXH.

Điều 8. Trách nhiệm của chi nhánh Vietinbank

1. Phối hợp với cơ quan BHXH để thống nhất danh sách các doanh nghiệp theo phân cấp quản lý thu mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietinbank trên địa bàn tỉnh, huyện.

2. Chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” làm đầu mối có trách nhiệm thông báo cho các chi nhánh Vietinbank trên cùng địa bàn tỉnh, huyện về số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tại chi nhánh; tổng hợp, thông tin báo cáo theo quy định tại Hợp đồng này.

3. Phối hợp với cơ quan BHXH để thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, trích tiền truy nộp vào quỹ BHXH theo quyết định của cấp có thẩm quyền theo đúng quy định tại Hợp đồng này. Trường hợp chi nhánh Vietinbank cố tình hoặc trì hoãn không thực hiện trích tiền sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

4. Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định và cơ quan BHXH việc thực hiện trích tiền truy nộp vào quỹ BHXH, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp biết.

5. Phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện đầy đủ, đúng các quy định tại Thỏa thuận liên ngành số 1058/LN-BHXH-NHCTVN và Hợp đồng này.

6. Trong trường hợp cần thiết, phối hợp cung cấp các thông tin chung của các doanh nghiệp mở tài khoản tại chi nhánh Vietinbank khi có yêu cầu của cơ quan BHXH; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở tài khoản tại chi nhánh Vietinbank vay vốn để nộp BHXH, BHYT, BHTN.

7. Hỗ trợ công nghệ thông tin cho cơ quan BHXH để quản lý dữ liệu thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

8. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại, vi phạm, lợi dụng trên tài khoản tiền gửi của BHXH các cấp do lỗi của chi nhánh Vietinbank.

9. Chịu trách nhiệm về thiệt hại do lỗi của chi nhánh Vietinbank.

Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng

Nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng, tùy theo mức độ và hình thức vi phạm sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này được chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

1. Xảy ra sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Bộ Luật dân sự.

2. Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Theo Thỏa thuận của các bên.

4. Thực hiện không hiệu quả việc thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 11. Điều chỉnh hợp đồng

1. Hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a) Thay đổi các căn cứ pháp lý

b) Thay đổi cơ chế, chính sách, các quy định về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán của Nhà nước.

2. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng

Nếu một trong các Bên có nhu cầu sửa đổi hoặc bổ sung hợp đồng thì hai bên cùng bàn bạc, thỏa thuận nội dung điều chỉnh và được lập thành văn bản do đại diện cấp có thẩm quyền của các bên xác nhận.

Điều 12. Cam kết chung

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều, khoản của Hợp đồng này và các quy định của pháp luật, tự chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các hành vi của mình để không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của bên kia.

2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải trên tinh thần hợp tác.

3. Trường hợp hòa giải và thương lượng không đạt kết quả thì tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân nơi có trụ sở của cơ quan BHXH để giải quyết.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Thời gian thực hiện 06 tháng, từ ngày 01/2/2015 đến hết ngày 31/7/2015.

2. Sau 06 tháng thực hiện, BHXH tỉnh phối hợp với chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 02/7/2015.

3. Các bên phải có nghĩa vụ chấp hành Hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện, các bên có trách nhiệm hỗ trợ, hợp tác với nhau.

4. Tất cả các thông báo, trao đổi giữa hai bên theo Hợp đồng phải được lập thành văn bản và gửi đến bên kia theo địa chỉ nêu trên bằng công văn, thư điện tử hoặc Fax.

5. Hợp đồng này được lập thành 04 bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.

 

CHI NHÁNH VIETINBANK...

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH..

CHI NHÁNH VIETINBANK...

 

 


 

Phụ lục số: 01
(Ban hành kèm theo Hợp đồng số        /BHXH-NHCT ngày    /    /2014 của BHXH tỉnh... và các chi nhánh Vietinbank)

 

DANH SÁCH CÁC CHI NHÁNH VIETINBANK
THỰC HIỆN THU, THU NỢ BHXH, BHYT, BHTN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...

Địa bàn

Tên chi nhánh ngân hàng

Điện thoại

Fax

Địa chỉ

Người đại diện

Chức vụ

Ghi chú

Quận/Huyện...

Vietinbank....

 

 

 

 

 

Chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh/huyện...mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”

Vietinbank ....

 

 

 

 

 

 

Quận/Huyện...

Vietinbank ....

 

 

 

 

 

Chi nhánh Vietinbank nơi BHXH tỉnh/huyện...mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”

Vietinbank ....

 

 

 

 

 

 

 


BHXH TỈNH/HUYỆN:………

Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Hợp đồng số         /BHXH-NHCT ngày   /   /2014 của BHXH tỉnh... và các chi nhánh Vietinbank)

 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN TẠI CHI NHÁNH VIETINBANK THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ THU

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ của doanh nghiệp

Số tài khoản của doanh nghiệp

Nơi doanh nghiệp mở tài khoản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
VIETINBANK...

GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH...

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5424/BHXH-TCKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 31/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5424/BHXH-TCKT

626

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262347