Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5424/TXNK-PL năm 2017 về áp dụng thông báo kết quả xác định trước mã số đối với sản phẩm tương tự do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5424/TXNK-PL
V/v áp dụng TB XĐTMS đối với các sản phẩm tương tự.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Vạn An.
(112 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1212/CV-VA ngày 12/12/2017 của Công ty TNHH Thương mại Vạn An về việc đề nghị hướng dẫn áp dụng mã HS theo thông báo kết quả xác định trước mã số của Tng cục Hải quan cho các sản phẩm tương tự nhưng khác nhãn hiệu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Khoản 1 và Khoản 4 của Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 năm 2014 thì:

Điều 28. Xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Trong trường hợp người khai hải quan đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa dự kiến xuất khu, nhập khu, người khai hải quan cung cấp thông tin, chứng từ liên quan, mu hàng hóa dự kiến xuất khu, nhập khu cho cơ quan hải quan để cơ quan hải quan xác định trước mã s, xuất xứ, trị giá hải quan

4. Văn bản thông báo kết quả xác định trước có giá trị pháp lý để cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan khi hàng hóa thực xuất khu, nhập khẩu phù hợp với thông tin, chứng từ liên quan, mẫu hàng hóa mà người khai hải quan đã cung cấp”

Như vậy, cơ quan hải quan chỉ xác định trước mã số đối với hàng hóa được đề nghị bởi người khai hải quan, và Thông báo kết quả xác định trước mã số chỉ có giá trị pháp lý đối với mặt hàng phù hợp với các thông tin, mẫu hàng hóa mà người khai hải quan đã cung cấp. Do đó, không thể áp dụng Thông báo xác định trước mã số đối với các sản phẩm tương tự nhưng khác nhãn hiệu như Công ty đề nghị.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH Thương mại Vạn An biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL-Minh
(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG





Trịnh Mạc Linh

 

 

Điều 28. Xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Trong trường hợp người khai hải quan đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu, người khai hải quan cung cấp thông tin, chứng từ liên quan, mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan hải quan để cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan.

Trường hợp không thể cung cấp mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu, người khai hải quan phải cung cấp tài liệu kỹ thuật liên quan đến hàng hóa đó.
...
4. Văn bản thông báo kết quả xác định trước có giá trị pháp lý để cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan khi hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp với thông tin, chứng từ liên quan, mẫu hàng hóa mà người khai hải quan đã cung cấp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5424/TXNK-PL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 25/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5424/TXNK-PL , Cong van 5424/TXNK-PL , Công văn 5424 , Công văn 5424 , Cong van 5424 2017 , Cong van 5424 2017

44