• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Công văn 5431/BKHĐT-KTNN năm 2017 về kéo dài thời hạn thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 5431/BKHĐT-KTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5431/BKĐT-KTNN
V/v kéo dài thời hạn thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh

Căn cứ Điều 4, Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5415/VPCP-KTTH ngày 25/5/2017 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017;

Đối với các dự án được giao vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

1. Được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh:

- Rà soát và thông báo cho các đơn vị danh mục dự án, số vốn chưa giải ngân được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ kế hoạch năm 2016 sang năm 2017.

- Chịu trách nhiệm đối với cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan có thẩm quyền về tính chính xác của số liệu các dự án, số vốn chưa giải ngân được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ kế hoạch năm 2016 sang năm 2017.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh biết và

triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (danh sách kèm theo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- VPCP (để báo cáo TTCP);
- Các Bộ: Tài chính, NN&PTNT;
- Sở KH&ĐT các tỉnh;
- Các Vụ: TCTT, THKTQD, KTĐP<
- Lưu: VT, KTNN. (ĐH112)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hiếu

 

 

 

Điều 4. Thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5431/BKHĐT-KTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 04/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5431/BKHĐT-KTNN

234

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364921