• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế


 

Công văn 5451/BKHĐT-PC năm 2020 về trả lời kiến nghị của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An liên quan đến thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 5451/BKHĐT-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5451/BKHĐT-PC
V/v trả lời kiến nghị của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An liên quan đến thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Đơn phản ánh kiến nghị mã số PAKN.DN.12708 của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An liên quan đến thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án cảng biển.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 73 Luật Hàng hải, cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng, được xây dựng kết cấu hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị cho tàu thuyền đến, rời để bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện dịch vụ khác. Cảng biển có một hoặc nhiều bến cảng. Bến cảng có một hoặc nhiều cầu cảng.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư 2014, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia.

Theo điểm b Mục 2 Nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ (nhóm 2) Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, cảng biển Nghệ An là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I), gồm các khu bến chức năng, khu bến Cửa Lò...

Tại Quyết định số 2368/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ (nhóm 2) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, cảng biển Nghệ An là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I), trong đó có khu bến Nam Cửa Lò; Bắc Cửa Lò (gồm bến chuyên dùng xăng dầu, bến chuyên dùng xi măng....).

Theo quy hoạch chi tiết khu bến cảng biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và sau năm 2030 được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 3699/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017, khu bến cảng Cửa Lò bao gồm các bến: chuyên dùng xăng dầu, chuyên dùng xi măng, cảng tổng hợp....

Căn cứ các quy định nêu trên, Dự án đầu tư xây dựng một hoặc một số bến tại khu bến cảng Cửa Lò, trong Cảng biển Nghệ An thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến về vấn đề này tại công văn số 8063/BKHĐT-QLKKT ngày 31/10/2019 gửi quý Ban.

2. Theo quy định tại Điểm d khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021), Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng mới: bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt; bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án cảng biển gửi Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An để biết và thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: KCHT, GSTĐ, QLKK.T;
- Lưu VT, PC (B).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Trần Hào Hùng

 

Điều 73. Cảng biển

1. Cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng, được xây dựng kết cấu hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị cho tàu thuyền đến, rời để bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện dịch vụ khác. Cảng biển có một hoặc nhiều bến cảng. Bến cảng có một hoặc nhiều cầu cảng.

Cảng dầu khí ngoài khơi là công trình được xây dựng, lắp đặt tại khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi cho tàu thuyền đến, rời để bốc dỡ hàng hóa và thực hiện dịch vụ khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 31. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 của Luật này, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

1. Dự án không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau:
...

c) Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 31. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Trừ các dự án đầu tư quy định tại Điều 30 của Luật này, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

1. Dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau đây:
...

d) Dự án đầu tư xây dựng mới: bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt; bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5451/BKHĐT-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Trần Hào Hùng
Ngày ban hành: 20/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5451/BKHĐT-PC

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452459