• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5453/UBND-THKH chuẩn bị nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 khóa VIII

Tải về Công văn 5453/UBND-THKH
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5453/UBND-THKH
Về chuẩn bị nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố lần thứ 12 khóa VIII

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Thủ trưởng các sở, ngành thành phố.

Để chuẩn bị chu đáo nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố lần thứ 12 khóa VIII (dự kiến từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 12 năm 2013); Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan khẩn trương chuẩn bị các nội dung sau:

1.1. Đồng chí Thái Văn Rê, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị các nội dung:

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2013, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2014;

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2013;

- Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2014; chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2014;

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 và xây dựng Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố; Tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư xây dựng năm 2014 nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố.

1.2. Đồng chí Đào Thị Hương Lan, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính chuẩn bị các nội dung:

 - Báo cáo quyết toán ngân sách thành phố năm 2012; tình hình thực hiện ngân sách thành phố năm 2013, phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2014;

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan, thẩm định các Tờ trình về phí, lệ phí trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp (nếu có).

1.3. Đồng chí Trương Văn Lắm, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị Báo cáo tình hình thực hiện biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013 và Tờ trình về kế hoạch biên chế năm 2014.

1.4. Đồng chí Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng Tờ trình về Bảng giá đất trên địa bàn thành phố năm 2014.

1.5. Đồng chí Lâm Đình Chiến, Chánh Thanh tra thành phố phối hợp Văn phòng Tiếp công dân thành phố chuẩn bị Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2013.

1.6. Đồng chí Võ Văn Luận, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chuẩn bị Báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 10 đến nay; chịu trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện công việc theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, hoàn chỉnh các Báo cáo nêu từ mục 1.1 đến 1.5 và các tờ trình về phí, lệ phí (nếu có) trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định; chuẩn bị đầy đủ các tài liệu phục vụ cho kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố lần thứ 12 khóa VIII.

2. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị, gửi dự thảo các báo cáo, tờ trình được phân công về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 10 tháng 11 năm 2013 để xem xét, thông qua trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố.

3. Phân công các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, nếu xét thấy có nội dung cần thiết trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhất là các tờ trình về phí, lệ phí), chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách khẩn trương chuẩn bị các tờ trình, báo cáo, kế hoạch… và tổ chức thẩm định kỹ nội dung trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV, THKH (4b);
- Lưu: VT, (THKH/Đ)

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5453/UBND-THKH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 15/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5453/UBND-THKH

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210359