• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hộ tịch


Văn bản pháp luật về Chứng thực chữ ký

 

Công văn 546/HTQTCT-HT năm 2018 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Tải về Công văn 546/HTQTCT-HT
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 546/HTQTCT-HT
V/v hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Trả lời Công văn số 2461/STP-HCTP ngày 04/5/2018 về việc hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

- Về nguyên tắc, việc tham gia các hoạt động dịch vụ trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng... phải tuân thủ quy định pháp luật chuyên ngành như Luật luật sư, Luật trợ giúp pháp lý, pháp luật về tố tụng ... và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động, trong đó xác định rõ phạm vi, hình thức, lĩnh vực hoạt động. Việc ông Mai Ngọc Phước yêu cầu chứng thực chữ ký trong văn bản “Hoạt động dịch vụ pháp lý của Luật gia Mai Ngọc Phước” với nhiều nội dung liên quan đến hoạt động pháp lý như tư vấn pháp luật, bảo vệ trước Tòa án, đại diện ngoài tố tụng, phổ biến, giáo dục pháp luật là không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Do vậy, Phòng Tư pháp cần từ chối yêu cầu chứng thực chữ ký của ông Mai Ngọc Phước và hướng dẫn ông Phước liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền có liên quan để tiến hành các thủ tục để đăng ký hoạt động pháp lý theo quy định.

- Từ trường hợp cụ thể nêu trên, đề nghị Sở Tư pháp chỉ đạo cơ quan thực hiện chứng thực tại địa phương lưu ý khi thực hiện chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản, cần nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật chuyên ngành có liên quan, xem xét cả về mặt nội dung của văn bản cần chứng thực chữ ký để tránh tình trạng thực hiện chứng thực đối với văn bản có nội dung trái pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trao đổi để Sở Tư pháp biết, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang TTĐT của Cục (để đăng tải);
- Lưu: VT, CT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

 

Điều 25. Trường hợp không được chứng thực chữ ký
...
3. Giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực ký vào có nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 22 của Nghị định này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 546/HTQTCT-HT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực   Người ký: Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành: 17/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 546/HTQTCT-HT

402

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
388727