• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 5463/TCHQ-GSQL năm 2013 triển khai và bố trí lực lượng tại điểm xuất hàng trên tuyến biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5463/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5463/TCHQ-GSQL
V/v triển khai và bố trí lực lượng tại các điểm xuất hàng trên tuyến biên giới

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Phúc đáp công văn số 4698/UBND-TM1 ngày 5/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 1948/BCT-XNK ngày 8/3/2013; Bộ Tài chính tại công văn số 6468/BTC-TCHQ ngày 23/5/2013, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng số 1336/BTLBP-BTM ngày 14/6/2013 về việc mở một số điểm xuất hàng, tuyến đường có khả năng cho phép hàng hóa kinh doanh tậm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan đi qua.

Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; Quyết định số 139/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg và để đảm bảo giám sát chặt chẽ việc xuất khẩu hàng hóa qua các điểm xuất hàng trong Khu kinh tế cửa khẩu theo đúng quy định hiện hành về quản lý thương mại biên giới, cũng như đảm bảo cơ sở pháp lý bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát. Tổng cục Hải quan đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh, căn cứ vào các quy định hiện hành ban hành Quyết định mở các điểm thông quan hàng xuất khẩu thuộc Khu kinh tế cửa khẩu và Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động tại các điểm thông quan hàng xuất khẩu thuộc Khu kinh tế cửa khẩu trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Hải quan trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Quảng Ninh (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (4bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5463/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5463/TCHQ-GSQL

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207532