• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật thú y

 

Công văn 5467/TCHQ-GSQL năm 2019 về kiểm dịch đối với mặt hàng cá bào khô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5467/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5467/TCHQ-GSQL
V/v kiểm dịch đối với mặt hàng cá bào khô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Phúc Vĩnh.
(Địa ch: 2Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. H Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6132/VPCP-V.I ngày 11/7/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển đơn kiến nghị số 0617/CV/2019 của Công ty TNHH Phúc Vĩnh phản ánh về việc kiểm dịch đối với mặt hàng cá bào khô nhập khẩu. Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ liên quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Thời điểm từ tháng 5/2018 (thời điểm đăng ký tờ khai của Công ty) đến trước ngày 01/01/2019: Việc kiểm dịch đối với hàng hóa là động vật, sản phẩm động vật thủy sản được thực hiện theo quy định tại các văn bản: Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Thông tư s 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản; Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Khoản 2 Điều 53 Luật Thú y quy định: 2. Động vật, sản phẩm động vật thủy sản có trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch trước khi xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu, của chủ hàng và trước khi nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải được kim dịch”.

Căn cứ khoản 2 Điều 53 Luật Thú y dẫn trên và Bảng mã số HS đối với Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch tại Phụ lục 23 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT thì mặt hàng cá bào khô (mã số HS 16042099) thuộc Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch và phải kiểm dịch khi nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 6056/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2018 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó nêu rõ: “Tổng cục Hải quan nhất trí với tinh thần của Cục Thủy nêu tại công văn số 2301/TY-TTr, PC về việc đưa các mặt hàng đã chế biến sâu, ít rủi ro như mặt hàng cá bào khô ra khỏi Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kim dịch, tuy nhiên cần phải cụ thể hóa quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để cơ quan hải quan và doanh nghiệp có cơ sở triển khai thực hiện.

- Từ ngày 01/01/2019, thực hiện theo Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định bảng mã HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thay thế Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT) thì mặt hàng cá bào khô không thuộc Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch.

Tại khoản 2 Điều 29 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định: “Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đi với hàng hóa xut khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khu có quy định khác. Tuy nhiên, đ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty theo đ nghị của Công ty tại công văn số 0108-PV/2019 ngày 08/01/2019, Chi cục Hải quan cửa khu Cảng Sài Gòn khu vực 1 đã hướng dẫn áp dụng Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT để thông quan cho lô hàng cá bào khô nhập khẩu.

Tại công văn số 0617/CV/2019 của Công ty có đề cập đến trường hợp miễn kiểm tra an toàn thực phẩm, công bố an toàn thực phẩm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP không điều chỉnh các quy định liên quan đến kiểm dịch đối với hàng hóa nhập khẩu. Việc kiểm dịch đối với hàng hóa thực hiện theo Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn Luật Thú y. Do vậy, cơ quan hải quan không căn cứ quy định miễn kiểm tra an toàn thực phẩm tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP để áp dụng miễn kiểm dịch đối với lô hàng cá bào khô nhập khẩu.

Như vậy, cơ quan hải quan đã thực hiện thủ tục thông quan cho lô hàng đúng quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT.

Tng cục Hải quan trả lời để quý Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- TT Vũ Thị Mai (đ b/cáo);
- Cục Thú y - Bộ NN&PTNT (để biết);

- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Điều 53. Quy định chung về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
...

2. Động vật, sản phẩm động vật thủy sản có trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch trước khi xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu, của chủ hàng và trước khi nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải được kiểm dịch.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 53. Quy định chung về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
...

2. Động vật, sản phẩm động vật thủy sản có trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch trước khi xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu, của chủ hàng và trước khi nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải được kiểm dịch.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 29. Khai hải quan
...

2. Khai hải quan được thực hiện theo phương thức điện tử, trừ trường hợp người khai hải quan được khai trên tờ khai hải quan giấy theo quy định của Chính phủ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5467/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 27/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5467/TCHQ-GSQL

394

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
422794