• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai

 

Công văn 5476/VPCP-KTTH năm 2014 gia hạn thanh toán vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục thiên tai, bão lũ năm 2013 của tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5476/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5476/VPCP-KTTH
V/v gia hạn thanh toán vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục thiên tai, bão lũ năm 2013 của tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các văn bản số 3706/BKHĐT-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2014 và số 4217/BKHĐT-KTĐPLT ngày 02 tháng 7 năm 2014), Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (văn bản số 740/UBND-TH ngày 10 tháng 3 năm 2014) về việc kéo dài thời gian thanh toán vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014 đối với số ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục thiên tai, bão lũ năm 2013 chưa giải ngân hết của tỉnh Lào Cai, tỉnh Quảng Ninh như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại văn bản số 740/UBND-TH ngày 10 tháng 3 năm 2014 và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3706/BKHĐT-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2014.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Quảng Ninh chỉ đạo các chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện và giải ngân số vốn đã được gia hạn nêu trên.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, các Vụ: KTN, V.III, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5476/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 21/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5476/VPCP-KTTH

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240691