• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Dự toán ngân sách nhà nước

 

Công văn 548/BYT-KH-TC về lưu ý nội dung trong thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 548/BYT-KH-TC
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 548/BYT-KH-TC
V/v lưu ý một số nội dung trong thực hiện dự toán NSNN năm 2018.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong đó khẳng định nhà nước tiếp tục tăng đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, khẳng định dành tối thiểu 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng, tăng cường đầu tư cho y tế để các trạm y tế xã thực hiện việc theo dõi, quản lý sức khỏe đến từng người dân và thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội đã quy định “Tăng tỷ lệ chi ngân sách hng năm cho sự nghiệp y tế, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung của ngân sách nhà nước. Dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng”. Nghị quyết số 49/2017/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, có chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương “... giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập, dành nguồn để tăng chi hỗ trợ cho các đối tượng chính sách trong sử dụng dịch vụ sự nghiệp công, tạo nguồn cải cách tiền lương và tăng chi đầu tư, mua sắm để nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công”.

Thực hiện lộ trình Điều chỉnh giá dịch vụ công tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, đến nay 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) đã thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương (chưa tính chi phí quản lý, khấu hao). Nên trong năm 2017, 2018 một số tỉnh đã giảm ngân sách cấp chi thưng xuyên cho các bệnh viện. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, tại Mục a, Khoản 2, Điều 3 của Thông tư đã quy định việc sử dụng Phần kinh phí giảm cấp cho các bệnh viện như sau: “Các địa phương lập phương án xác định Phần ngân sách nhà nước năm 2018 dự kiến giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập làm nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh theo lộ trình kết cấu các Khoản chi trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đ thực hiện các nhiệm vụ: Mua và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế; thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tham gia sử dụng dịch vụ y tế công lập; thực hiện chính sách tiền lương; tăng chi cho y tế dự phòng; tăng chi cho một số nội dung cấp bách khác của ngành y tế”.

Để triển khai thực hiện dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2018 theo các văn bản nêu trên và Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên năm 2017 (áp dụng cho giai đoạn ổn định ngân sách 2017-2020), Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Đối với việc giảm cấp ngân sách chi thường xuyên năm 2018 của các bệnh viện khi tính tiền lương vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh: theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Mục a, Khoản 2, Điều 3 của Thông tư số 132/2017/TT- TC, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định sử dụng Phần giảm cấp ngân sách năm 2018 của các cơ sở khám, chữa bệnh cho các hoạt động của y tế địa phương (không Điều chuyển sang các lĩnh vực chi khác) cho các nội dung cấp bách của ngành y tế như sau:

- Mua và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế (như nâng mức hỗ trợ mua BHYT cho người cận nghèo; nâng mức h trợ mua BHYT cho người làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức số trung bình);

- Thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tham gia sử dụng dịch vụ y tế công lập;

- Tăng chi cho y tế dự phòng; y tế cơ sở; bố trí đủ ngân sách địa phương để thực hiện các hoạt động, dự án thuộc Chương trình Mục tiêu y tế - dân số theo quy định tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, nội dung, mức chi theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

- Thực hiện chính sách tin lương;

- Hỗ trợ các cơ sở khám, chữa bệnh các chi phí chưa kết cấu vào giá như chi phí quản lý, kể cả chi phí tiền lương do chưa kết cấu đủ trong giá dịch vụ (giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện nay đang tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng), dành một Phần để hỗ trợ các cơ sở mua sắm trang thiết bị y tế, sửa chữa cơ sở, thực hiện các dự án bệnh viện vệ tinh để nâng cao trình độ chuyên môn, cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, góp Phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

- Tăng chi cho một số nội dung cấp bách khác của ngành y tế.

2. Về việc phân loại đơn vị sự nghiệp y tế cho các đơn vị thuộc địa phương quản lý: Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát việc phân loại và giao tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp thuộc địa phương quản lý phải căn cứ vào khả năng tự đảm bảo chi thường xuyên từ nguồn thu sự nghiệp của từng đơn vị, chỉ phân loại và giao tự chủ theo loại đơn vị tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên cho các đơn vị có nguồn thu lớn hơn hoặc bằng chi thường xuyên. Các đơn vị có nguồn thu không đủ chi hoạt động thường xuyên đề nghị tiếp tục phân loại và giao tự chủ theo loại phù hợp. Trường hợp cần thiết UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính báo cáo UBND cấp tỉnh để Điều chỉnh phân loại tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp y tế theo quy định, đồng thời tiếp tục hỗ trợ ngân sách để bảo đảm chi thường xuyên cho các đơn vị này.

3. Quốc hội đã ban hành Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, theo đó các đối tượng được chăm sóc sức khoẻ theo luật định, gồm người cao tuổi, trẻ em. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Y tế, Trung tâm y tế huyện căn cứ vào các quy định của pháp luật để xây dựng kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí và tổ chức chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng nêu trên, cụ thể:

a) Chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi theo Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, kinh phí để thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính;

b) Chăm sóc sức khỏe định kỳ cho trẻ em theo quy định tại Thông tư 23/2017/TT-BYT ngày 15/5/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em; tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưng; đối vi trẻ em là học sinh từ mầm non đến hết trung học cơ sở được kiểm tra sức khỏe, khám sức khỏe đnh kỳ theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Kinh phí và tổ chức chăm sóc sức khỏe người khuyết tật theo quy định tại Điều 21 của Luật người khuyết tật.

Rất mong được sự quan tâm chỉ đạo và thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Bộ Tài chính (để phối hợp hướng dẫn);
- Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh/TP thuộc TW;
- Cục KCB, Cục YDCT, Vụ BHYT;
- Lưu: VT, KHTC(4).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 548/BYT-KH-TC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 22/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 548/BYT-KH-TC

444

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377412