• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Chuyển mục đích sử dụng đất

 

Công văn 5489/BKHĐT-QLKKT năm 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 5489/BKHĐT-QLKKT
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5489/BKHĐT-QLKKT
V/v quy định về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN.

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến của một số địa phương đề nghị làm rõ quy định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Liên quan tới vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 1660/BKHĐT-QLKKT ngày 13/3/2013 (sao gửi kèm theo) lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường; đã báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế (KKT), KCN tại cuộc họp ngày 24/6/2013 và thông báo như sau:

1. Trong kết luận cuộc họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo về phát triển KKT, KCN (văn bản số 234/TB-VPCP ngày 08/7/2013), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo: Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN thực hiện theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn địa phương triển khai thống nhất và thực hiện nhanh, gọn các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 1285/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04/4/2013 có ý kiến về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với KCN, theo đó các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (bao gồm các dự án KCN) thì UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phái triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ cho phép trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sao gửi tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 234/TB-VPCP ngày 08/7/2013 và văn bản số 1285/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04/4/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu trên để nghiên cứu, thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với KCN theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, NN&PTNT;
- Lưu: VT, QLKKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5489/BKHĐT-QLKKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Văn Trung
Ngày ban hành: 31/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5489/BKHĐT-QLKKT

456

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207126