• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 5499/TCHQ-VNACCS năm 2014 báo cáo hàng ngày khi triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS thuộc Dự án triển khai thực hiện Hải quan điện tử và Một cửa quốc gia nhằm hiện đại hóa Hải quan do Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS ban hành

Tải về Công văn 5499/TCHQ-VNACCS
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN
 
VNACCS/VCIS
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5499/TCHQ-VNACCS
V/v báo cáo hàng ngày khi triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 25/3/2014, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 865/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS thuộc Dự án triển khai thực hiện Hải quan điện tử và Một cửa quốc gia nhằm hiện đại hóa Hải quan. Tiếp theo Quyết định 865, ngày 07/5/2014, Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS ban hành Công văn số 4923/TCHQ-VNACCS thông báo điều chỉnh Kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS.

Việc triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS có phạm vi rất lớn, để giúp Tổng cục nắm bắt kịp thời tình hình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS của các đơn vị trong toàn Ngành, trên cơ sở đó chỉ đạo, hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS, Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (theo lộ trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS) hàng ngày báo cáo tình hình triển khai Hệ thống VNACCS tại đơn vị mình, trong đó tập trung tổng hợp vướng mắc, phát sinh và gửi về Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS thông qua địa chỉ e-mail: taich@customs.gov.vn.

(Mẫu báo cáo gửi kèm theo đây).

Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, VNACCS (8b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT&TKHQ
Nguyễn Mạnh Tùng

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN ………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BÁO CÁO NHANH
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VNACCS/VCIS
(Ngày báo cáo: ………………)

1. Tên đơn vị triển khai:

2. Kết quả thực hiện:

2.1. Tình hình xử lý tờ khai trong ngày:

STT

Loại hình

Số lượng tờ khai

Kim ngạch

Kết quả xử lý TK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

2.2. Tình hình phân luồng:

Lung

Xanh

Vàng

Đỏ

Số lượng tờ khai

 

 

 

Tỷ lệ

 

 

 

3. Những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện:

STT

Nội dung

Kết quả xử lý các vướng mắc (theo chỉ đạo, theo văn bản....)

Kiến nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Đánh giá chung:

 


Nơi nhận:
-

CỤC TRƯỞNG

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5499/TCHQ-VNACCS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS   Người ký: Nguyễn Mạnh Tùng
Ngày ban hành: 19/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5499/TCHQ-VNACCS

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240347