• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

Công văn 550/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 550/GSQL-GQ4
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 550/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu D điện tử

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 211/HQHCM-GSQL ngày 23/1/2018 của Cục Hải quan TP H Chí Minh vướng mắc thiếu thông tin trên C/O mẫu D điện tử số tham chiếu KL-201801-CCF-LL06781-003321 cấp ngày 9/1/2018. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với C/O mẫu D điện tử số tham chiếu KL-201801-CCF-LL06781-003321 cấp ngày 9/1/2018: Trường hợp C/O thiếu các thông tin khai báo tại ô số 1, 2, 7 và 8, C/O được cấp không đúng quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương. Đề nghị đơn vị thực hiện thủ tục từ chối theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 550/GSQL-GQ4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 01/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 550/GSQL-GQ4

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376436