• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hội nghị trực tuyến


 

Công văn 5500/VPCP-KGVX năm 2014 không tổ chức Hội nghị trực tuyến trong Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5500/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5500/VPCP-KGVX
V/v không tổ chức Hội nghị trực tuyến trong Chương trình công tác năm 2014 của UBQG

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại Tờ trình số 725/TTr-BYT ngày 08 tháng 7 năm 2014, về việc không tổ chức Hội nghị trực tuyến phòng, chống HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc thiểu số, đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ về phòng, chống HIV/AIDS và bảo đảm tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Bộ Y tế về việc không tổ chức riêng Hội nghị trực tuyến về phòng, chống HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc thiểu số, đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ về phòng, chống HIV/AIDS và đảm bảo tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; lồng ghép nội dung Hội nghị vào việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình do Bộ thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các thành viên UBQG;
- C56, Bộ Công an;
- Cục p/c HIV/AIDS Bộ Y tế;
- Cục p/c tệ nạn xã hội, Bộ LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; các Vụ: TH, KGVX; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5500/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 22/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5500/VPCP-KGVX

228

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240716